Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy

OPIS SPRAWY

Pozytywna opinia o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych jest wymagana dla złożenia wniosku o wpis klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

KROK 2

Czekaj na oględziny lokalu

KROK 3

Czekaj na wydanie opinii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Wniosek można składać elektronicznie
 • Do wniosku składanego drogą elektroniczną należy załączyć skany załączników
 • Brak opłat
 • Wydana opinia może mieć postać papierową lub elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjęcie pisemnego albo elektronicznego wniosku o wydanie przez Prezydenta Miasta opinii o spełnieniu wymogów sanitarno – lokalowych dla prowadzenia działalności przez klub dziecięcy. Wniosek powinien zawierać informacje nt. podmiotu planującego prowadzić klub dziecięcy, lokalu w którym ma być prowadzona ta działalność, tytułu prawnego do tego lokalu oraz maksymalnej liczbie dzieci planowanej do przyjęcia.Do wniosku należy załączyć:

  • kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu;

  • opis/plan lokalu zawierający informacje nt. wielkości (w m2 ) i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2019, poz. 72)

  • kserokopię protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia światłem sztucznym; 4) kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacyjnej.

 2. Weryfikacja wniosku i załączników.

 3. Wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii nt. spełnienia przez lokal wymagań sanitarno - lokalowych do prowadzenia klubu dziecięcego. W przypadku opinii pozytywnej określa się w szczególności maksymalną liczba miejsc w klubie dziecięcym.

Informacje uzupełniające
 • Opinia wydawana jest na pisemny albo elektroniczny wniosek.

 • Wydanie opinii może nastąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47
Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

Informacja telefoniczna: +48 (42) 638-47-38, +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź,
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-47-38
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wszystkie załączniki powinny zostać przesłane wraz z wnioskiem. Sprawa jest załatwiana w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno – lokalowych przez klub dziecięcy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY