Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po egzaminie państwowym

OPIS SPRAWY

Informacja o pozytywnym egzaminie przekazywana jest przez ośrodek egzaminowania w terminie 3 dni roboczych do Urzędu. W tym czasie należy dostarczyć do organu dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 zł. Wytworzenie dokumentu odbywa się w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu dowodu wpłaty. Odbiór pozwolenia odbywa się w siedzibie organu ul. Smugowa 26a i 30/32 – I piętro po wyznaczeniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Doręcz potwierdzenie

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”) lub mailem 

KROK 3

Czekaj na pozwolenie

do 2 dni roboczych po spełnieniu wszystkich warunków

KROK 4

Odbierz pozwolenie

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy T) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wytworzenie pozwolenia na kierowanie tramwajem wymaga doręczenia do siedziby organu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.
 • wytworzenie pozwolenia na kierowanie tramwajem nastąpi pod warunkiem ukończenia wieku wymaganego dla wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem tj. 21 lat
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wypełnienie przez urzędnika druku pozwolenia na kierowanie tramwajem uzależnione jest od otrzymania przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowania oraz od przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.
 2. Odbiór pozwolenia na kierowanie tramwajem odbywa się w Wydziale SprawObywatelskich i Komunikacji Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro lub za pośrednictwem poczty.
  Warunkiem odbioru jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej(grupa sprawy - T)
  • Pobranie biletu z „automatu biletowego” znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
  • Okazanie dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu)
Informacje uzupełniające

Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:

 • nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • nie ma zatrzymanego pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowaniapod warunkiem przedstawienia w organie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia w terminie nie krótszym niż 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl- sprawy grupy "T"

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem

30,00 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru pozwolenia na kierowanie tramwajem - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17,00 zł

Opłatę za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr02 1240 1037 1111 0011 0911 0869
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S.A.w siedzibie Wydziału.
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi
 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału
 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html
  Uwaga! Dowód opłaty z portalu info-car należy przedstawić w Urzędzie.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Doręczenie dowodu opłaty:

 • osobiście
  • ul. Smugowa 26a i 30/32 I piętro, po wcześniejszym umówieniu wizyty
 • pocztą elektroniczną: pjr@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, przekazana przez ośrodek egzaminowania
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia dostarczony do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY