Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Generowanie profilu kandydata na kierowcę @

OPIS SPRAWY

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to indywidualny numer przyszłego kierowcy, bez którego nie można rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu.

Wydaje go urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie orzeczenia lekarskiego, fotografii, kserokopii prawa jazdy (jeżeli dotyczy), po okazaniu dokumentu tożsamości i wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem doręczają również orzeczenie psychologiczne.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty –  sprawy grupy „P”)

KROK 2

Odbierz numer PKK

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „T”)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat

 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w formie tradycyjnej

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

 • możliwość złożenia wniosku online (nie dotyczy pozwolenia na kierowanie tramwajem)

 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem ESP PWPW przed odbiorem prawa jazdy istnieje obowiązek przedstawienia osobiście lub za pośrednictwem poczty oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o wydanie PKK

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem przed przystąpieniem do szkolenia, składa organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, dokumenty, na podstawie których generowany jest profil kandydata na kierowcę.
 2. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o wydanie prawa jazdy (wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę) rozpatrywane są przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), w dniu przybycia do Wydziału SprawObywatelskich i Komunikacji UMŁ
 3. Warunkiem złożenia wniosku jest:
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej - (grupa sprawy - P),
  • Potwierdzenie umówionej wizyty w automacie biletowym znajdującym się na I piętrzenie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.

 1. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 2. Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy możliwe jest równieżpo zalogowaniu się naElektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca PWPW.
 3. Do wniosku złożonego za pośrednictwem ESP PiK osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy dołącza:
  • elektroniczne kopie (skany) dokumentów wymagane przepisami prawa
  • elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu.

Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

 1. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 3. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
 4. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieusunięcie braków formalnych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Informacje uzupełniające
 • Profil kandydata na kierowcę generuje się także w przypadkach:
  • osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowymo
  • osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczeniao
  • osoby, która nie uzyskała pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a jej dokumenty zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdamio
  • osoby, która ukończyła szkolenie na starych zasadach, nigdy nie przystępowała do egzaminu i jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 • Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, dostarcza osobiście lub za pośrednictwem poczty do organu, do którego złożyła wniosek:
  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, orazo
  • oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane.
 • Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 • Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, w myśl którego prawo jazdy jest wydawane osobie, która m.in. uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   • ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   • z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

    przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, alboo
  • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, alboo
  • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.”.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  • uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
   • dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
   • realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo”;
  • słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

- może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 • Uwaga! Osoby nieposiadające uprawnień do kierowania, które w przeszłości kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, zamierzające złożyć wniosek o nabycie uprawnień do kierowania pojazdami (wniosek o PKK) po dacie 5 grudnia 2021r., są zobowiązane
  • poddać się:
   • badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy
   • badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu u uprawnionego psychologa transportu
  • ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

W takich sytuacjach warunkiem złożenia wniosku o PKK i jego wygenerowanie uzależnione jest od dostarczenia staroście orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

14 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM

16 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E – dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami, Policji oraz Straży Granicznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

19 lat:

 • dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D - dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej orazSłużby Ochrony Państwa

20 lat:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat:

 • dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E
 • dla tramwaju
 • dla kolejki turystycznej
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej orazSłużbyOchrony Państwa
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E –dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępnąlub kwalifikację wstępną przyspieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

24 lata:

 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • 2 dni robocze od daty otrzymania kompletnych dokumentów przez Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
 • miesiąc – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl

 • złożenie wniosku - sprawy grupy „P”
 • odbiór PKK wygenerowanego w innym dniu niż został złożony wniosek - sprawy grupy „T”
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • elektronicznie:
  • PWPW

Termin składania dokumentów

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku

druk do pobrania


formularz elektroniczny (PWPW)


 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat

druk do pobrania


 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy (o ile dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu)
 • Uczeń szkoły branżowej – zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki w szkole

Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku:

 • Oryginał i kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  lub
 • Zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

Do wglądu:

 • Zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału SprawObywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt