Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres przekraczający 1 rok

OPIS SPRAWY

Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji następuje wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę, umożliwiającego przystąpienie do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Po uzyskaniu przez organ informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego wydawana jest decyzja o przywróceniu uprawnień ( w przypadku ich cofnięcia) i dokonywany jest zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

W SKRÓCIE

KROK 1
Zarezerwuj wizytę

wybierz sprawy grupy „Z”

KROK 2
Wnieś opłatę

przelewem lub podczas wizyty w Urzędzie

KROK 3
Złóż wniosek i załączniki

potwierdź wizytę w biletomacie, nie później niż 10 minut przed wizytą

KROK 4
Czekaj na weryfikację dokumentów

weryfikacja podczas wizyty

KROK 5
Odbierz numer PKK

z reguły od ręki w dniu wizyty

KROK 6
Uzyskaj pozytywny wynik egzaminu

wynik przekazywany elektronicznie przez WORD w ciągu 3 dni roboczych

KROK 7
Czekaj na wydanie decyzji

do 7 dni (gdy jest wymagana)

KROK 8
Odbierz decyzję i/lub prawo jazdy

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty – sprawy grupy „Z”) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa wymaga opłaty
 • wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy
 • sprawa wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.
 2. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 3. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału SprawObywatelskich i Komunikacji UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro).
  Warunkiem złożenia wniosku jest;
  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej- (grupa sprawy - Z)
  • Pobranie biletu z automatu biletowego znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.
 4. Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie urzędnik generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem jego unikalnego numeru przekazuje osobie, której profil dotyczy. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy.
Informacje uzupełniające
 • Przez zakaz – rozumie się decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami albo orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.
 • Warunkiem przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami i dokonanie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy jest:
  • ustanie przyczyny cofnięcia uprawnienia,
  • uzyskanie od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego
  • uiszczenie opłaty za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia.
 • Zwrot prawa jazdy następuje po okazaniu dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).
 • Uwaga - kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu dokumentów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Miejsce załatwienia

Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej:

https://wizyty.uml.lodz.pl- sprawy grupy "Z"

Opłaty
Rodzaj opłatyWysokość opłaty
skarbowa(dotyczy decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia)10 zł

Opłatęskarbową można wnieść:

 • przelewem na konto Banku Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Banku Pekao S. A. w siedzibie Wydziału,
 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi,
 • za pośrednictwem opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro

Termin składania dokumentów

Złożenie wniosku o przywrócenie uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku
druk do pobrania
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnienia (gdy jest wymagane wydanie decyzji)

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału SprawObywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt