Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

OPIS SPRAWY

Procedura ma na celu przeniesienie prawa własności do nieruchomości w drodze darowizny na rzecz podmiotu realizującego cele publiczne, po uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji możliwości zbycia nieruchomości oraz weryfikacji możliwości zastosowania trybu darowizny a także po podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi i zarządzeń Prezydenta Miasta zgodnie z: patrz. „Sposób załatwienia sprawy” oraz „Podstawa prawna”.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, pocztą, w Urzędzie lub mailem

KROK 2

Czekaj

na odpowiedź

KROK 3

Czekaj

na odrębne pismo

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online ,
 • możliwość przesłania wniosku pocztą,
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • należy uzasadnić wniosek – opisać inwestycję stanowiącą realizację celu publicznego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny,
 2. Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta,
 3. Analiza zasadności zastosowania trybu darowizny (możliwe wystąpienia do wnioskodawcy o podanie dodatkowych informacji),
 4. Wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania darowizny z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,
 5. Pouzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,
 6. Uzyskanie zgody Rady Miejskiej w Łodzi na przekazanie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz wnioskodawcy, wyrażonej w formie uchwały,
 7. Przygotowanie i podpisanie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości oraz ogłoszenia jej wykazu,
 8. Przygotowanie i podpisanie pomiędzy Miastem i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 9. Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
  Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz dodatkowo na podstawie uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5141).
 10. Zakończeniem postępowania jest podpisanie umowy darowizny w formie aktu notarialnego (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu z rokowań).
Informacje uzupełniające
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek.
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.
 • W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638 47 66
 • Pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • Piotrkowska 104, pok. 151
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami),
 • pocztą elektroniczną znn@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przekazanie nieruchomości w drodze darowizny
druk do pobrania
formularz elektroniczny ePUAP
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 6, art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY