Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny,

 2. analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),

 3. wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania darowizny (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,

 4. po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,

 5. uzyskanie zgody Wojewody Łódzkiego na dokonanie darowizny na rzecz wnioskodawcy, wyrażonej w formie zarządzenia,

 6. publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny (na okres 21 dni),

 7. przygotowanie i podpisanie pomiędzy Skarbem Państwa i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,

 8. zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Informacje uzupełniające
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek.
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.
 • W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość ma zostać darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

do 5 miesięcy

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347, 351

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie darowizny ze wskazaniem celu publicznego, na jaki darowizna ma być dokonana
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY