Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

OPIS SPRAWY

Zajęcie pasa drogowego:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze umowy.

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj na doręczenie umowy

KROK 3

Zgłoś teren do odbioru

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót planowych na terenie drogi wewnętrznej.
  • Kogo dotyczy
   • Wykonawców będących osobami fizycznymi bądź prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
   • Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
 2. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót na terenie drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii.
  • Kogo dotyczy
   Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Wydział Zezwoleń w ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/użyczenia.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
 3. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 4. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 5. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 6. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
  • Stoiska handlowe przy cmentarzach
   Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie wydzierżawiania dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami zostały określone w procedurze Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.
 7. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 8. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.Szczegółowe zasady lokalizowania ogródków określa zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3343/VII/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilnoprawnej.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Telefony:

Dzierżawa/użyczenie drogi wewnętrznej Drogi wewnętrzne:
Bałuty: +48 (42) 638-49-71
Górna: +48 (42) 638-59-09
Polesie, Widzew: +48 (42) 272-67-35
Śródmieście: +48 (42) 272-67-27
Ogródki ul. Piotrkowska: +48 (42) 272-67-18 lub +48 (42) 272-67-28
Faktury: +48 (42) 272-67-26 lub +48 (42) 272-67-34

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Opłata za dzierżawę terenu drogi wewnętrznej:

Bank Pekao S.A Oddział w Warszawie

47 1240 1037 1111 0011 0911 2775

w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 9023/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia13 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu w celu nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul.Tuwima 36
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Miesiąc przed planowanym zajęciem drogi wewnętrznej lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wymagane dokumenty

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót:

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią terenu drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • Opinia lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji Niedrogowej w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Harmonogram robót
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii:

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń:

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Plan sytuacyjny terenu z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 • Opinia lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy:

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Projekt techniczny reklamy
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Projekt techniczny obiektu
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z zaznaczeniem lokalizacji
 • Opinia właściwego konserwatora zabytków (dot. stoisk handlowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską)
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe):

 • Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej

druk do pobrania


 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z zaznaczeniem lokalizacji
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umieszczenie ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

 • Wniosek o umieszczenie ogródka gastronomicznego

druk do pobrania


 • Umieszczenie ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
 • Mapa do celów lokalizacyjnych (skala 1:500) z naniesioną w skali propozycją lokalizacji ogródka gastronomicznego z uwzględnieniem wymiarów zadeklarowanych we wniosku – mapa do pobrania w Łódzkim Ośrodku Geodezji, Łódź, ul. Traugutta 21/23
 • Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej – zaświadczenia wszystkich wspólników, w przypadku innej spółki – aktualnego wypisu z rejestru sądowego)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt własności lokalu gastronomicznego, umowa najmu lokalu gastronomicznego)
 • Zgoda właściciela (właścicieli nieruchomości) oraz zgoda użytkownika (użytkowników) lokalu sąsiedniego – w przypadku propozycji rozszerzenia ogródka gastronomicznego na wysokość witryny sąsiedniego lokalu
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Pełnomocnictwo, w przypadku ustalenia pełnomocnictwa do złożenia niniejszego wniosku i podpisania umowy dzierżawy
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
 • zarządzenie Nr 9023/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat(ze zm.)
 • zarządzenie nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi(ze zm.)
 • zarządzenie nr 3343/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Zezwoleń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY