Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wpływ wniosku.

 2. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich opinie.

 3. Przekazanie informacji wnioskodawcy o podjętych działaniach w sprawie.

 4. Zlecenie wyceny czynszu dzierżawnego.

 5. Powiadomienie wnioskodawcy o wysokości czynszu dzierżawnego.

 6. W przypadku umowy powyżej 3 m-cy, lub kolejnej umowy zawieranej pomiędzy tymi samymi stronami, a także umów na czas oznaczony powyżej 3 lat i nieoznaczony, wystąpienie do Wojewody Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

 7. Po uzyskaniu zarządzenia Wojewody, wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lub przetargu (na okres 21 dni).

 8. W przypadku oddania w dzierżawę w trybie przetargu – przeprowadzenie procedury przetargowej.

 9. Przygotowanie i zawarcie umowy dzierżawy.

Informacje uzupełniające

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • niezwłocznie – przy dzierżawie do 3 lat
 • do 5 m-cy - w przypadku umowy pow. 3 lat, kolejnej umowy zawieranej pomiędzy tymi samymi stronami oraz umowy na czas nieoznaczony

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 351

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego
Nr rachunku bankowego: Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydzierżawienie powinien zawierać:
  • oznaczenie nieruchomości poprzez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej,
  • okres na jaki wnioskodawca wnosi o zawarcie umowy dzierżawy,
  • na jaki cel będzie wykorzystywana nieruchomość,

 • pełnomocnictwo lub odpis z KRS w przypadku działania wnioskodawcy(-ów) przez przedstawiciela
 • odręczny szkic wnioskowanej nieruchomości, jeżeli wniosek o dzierżawę dotyczy części nieruchomości niewyodrębnionej geodezyjnie, ze wskazaniem wnioskowanej do wydzierżawienia powierzchni
 • w przypadku przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - kserokopię dokumentów: NIP, Regon, PKD oraz aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydanych lub potwierdzonych o aktualności nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • decyzję o WZiZT, gdy cel dzierżawy wymaga wydania takiej decyzji

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65. t.j. z dnia 2020.01.15)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY