Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez rolników - dzierżawców

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
  1. Procedura na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku.

  2. Rolnikom użytkującym nieruchomości państwowe na podstawie umów dzierżawy, co najmniej przez trzy lata przed dniem wejścia dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r., na ich wniosek nadaje się nieruchomości na własność. O nadanie mogą ubiegać się także osoby pozostające w stosunku pracy, renciści rzemieślnicy użytkujący nieruchomości państwowe na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 1939 r. Nadanie nieruchomości następuje odpłatnie za cenę szacunkową, od której odlicza się 1/20 za każdy rok dzierżawy przed 1 stycznia 1945 r. oraz sumę czynszu dzierżawnego wpłaconą po dniu 1 stycznia 1945 r. na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc. Z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź,
ul. Piotrkowska 104
pok. 347

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o uznanie wnioskodawcy za właściciela nieruchomości określający oznaczenie nieruchomości, położenie oraz szczegółowy opis historii posiadania nieruchomości z podaniem powodów nieuregulowania własności
  • Wymagane załączniki:
    • wszystkie posiadane przez stronę dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o przyznanie tytułu prawnego do nieruchomości (kopie dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność)

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959r. Nr 14 poz. 78)
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r., Nr 160, poz. 668, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY