Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej (podjęcie uchwały)

OPIS SPRAWY

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej, składa inwestor do Rady Miejskiej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi tj. Biura Architekta Miasta. Zakres wniosku a następnie treść uchwały Rady Miejskiej określa ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

KROK 2

Czekaj na ocenę formalną wniosku

publikacja w BIP lub wezwanie do uzupełnienia braków

KROK 3

Czekaj na opinie i uzgodnienia

możliwa modyfikacja wniosku przy negatywnej opinii

KROK 4

Czekaj

na podjęcie uchwały Rady Miejskie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Z procedury mogą korzystać inwestorzy planujący realizację przedsięwzięcia obejmującego co najmniej budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac – zgodnie z wymogami ww. ustawy, a także zależnie od potrzeb (fakultatywnie) inwestycji w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Warunkiem korzystania z procedury jest łączne spełnienie wymogów ww. ustawy. Wszystkie wymagane załączniki zostały wypunktowane we wniosku.
 2. Wniosek zaleca się złożyć również w formacie elektronicznym.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Biuro Architekta Miasta jest odpowiedzialne za procedurę opisaną w rozdziale 2 specustawy (w szczególności: przyjęcie wniosku, sprawdzenie jego kompletności, udostępnienie na BIP oraz w innych miejscach w sposób zwyczajowo przyjęty, powiadomienie organów o możliwości przedstawienia opinii, występuje o uzgodnienie do właściwych organów, przygotowanie uchwały do przedłożenia do Rady Miejskiej na sesję).
Informacje uzupełniające

Z procedury nie można korzystać w celu realizacji inwestycji na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów (także otulin form ochrony przyrody, rodzinnych ogrodów działkowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią), chyba że w trybie tych przepisów uzyskano zgodę. Ustalenie lokalizacji nie może obejmować terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Z procedury można korzystać niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane. Załącznik do wniosku – koncepcja urbanistyczno – architektoniczna musi zostać sporządzona przez osobę, o której mowa w art.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności architektonicznej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rada Gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu bądź odmowie lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku. Jeżeli uchwała nie może być podjęta w terminie 60 dni może zostać wskazany nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia upływu 60 dni.
W sumie maksymalnie 90 dni.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta 90-608 ul. Wólczańska 36

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Skarbowa

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora 17,00 zł

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104, pok. 151
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z
   Mieszkańcami), urna
  • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej (jeżeli jest ona objęta tym samym zamierzeniem inwestycyjnym co inwestycja mieszkaniowa)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej, dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wzór pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity Dz.U.2018.1496).
 • Uchwała Nr LXXVI/2076/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 31 października 2018 r. poz. 5644 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr III/59/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2019 r. poz. 348 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXXIII/1093/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r. poz. 7200.)
 • Uchwała Nr LX/1810/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21 czerwca 2022 r.)

Tryb odwoławczy

Skarga, o której mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może być wniesiona w terminie 30 dni od dnia opublikowania uchwały, o której mowa w art. 7 ust. 4 (specustawy), w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY