Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Ustalenie w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego @

OPIS SPRAWY

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagane w przypadku braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie. Z wnioskiem o decyzję może wystąpić każdy, a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

nie dotyczy właściciela ani użytkownika wieczystego

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające

Decyzja dotyczy realizacji inwestycji służących do celów publicznych, m.in.: budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej oraz elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska; budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń służących realizacji obowiązków świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych.

 • Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagane w przypadku braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.
 • Z wnioskiem o decyzję może wystąpić każdy, a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.
 • Decyzja dotyczy realizacji inwestycji służących do celów publicznych, m.in.:
  • budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej oraz elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;
  • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
  • budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń służących realizacji obowiązków świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych.
 • Mapę zasadniczą (z czerwonymi pieczęciami) i mapę ewidencyjną można pobrać w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi, przy ul. Traugutta 21/23.
 • Mapa ewidencyjna jest nakładką mapy zasadniczej, przedstawiającą jedynie elementy ewidencji gruntów i budynków oraz sieć uzbrojenia terenu
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40,

Decyzje dotyczące obiektów liniowych (infrastruktura) na terenie całej Łodzi:

 • Oddział Urbanistyki I - +48 (42) 638-57-92

Decyzje dotyczące obiektów kubaturowych z podziałem na dzielnice:

 • Oddział Urbanistyki II- Polesie i Śródmieście +48 (42) 638 52 45
 • Oddział Urbanistyki III- Bałuty +48 (42) 638 57 44
 • Oddział Urbanistyki IV- Widzew +48 (42) 638 44 32
 • Oddział Urbanistyki V- Górna +48 (42) 638 44 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umówienie wizyty pod numerem telefonu 42 638-54-40 oraz e-mailowo wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Decyzja 598,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Decyzje o warunkach zabudowy wydane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy są zwolnione z opłat bez względu na rodzaj inwestycji (zwolnienie nie dotyczy opłaty za pełnomocnictwo).

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
  • papierowej
   lub
  • elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych

Uwaga! Mapa powinna obejmować zakres umożliwiający przeprowadzenie analizy urbanistycznej na terenie wyznaczonym w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki, jednak nie mniejszej niż 50 metrów.
(zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć kopię dokumentu)

 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawione w formie graficznej- 1 egz. (na kopii mapy pobranej z Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego)
 • Charakterystyka projektowanej inwestycji w formie graficznej - 1 egz. (prosty rysunek ukazujący podstawowe gabaryty i zagospodarowanie terenu)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • W trakcie postępowania może być wymagane:
 • W przypadku lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - decyzja o lokalizacji inwestycji w pasie drogowym
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • W przypadku inwestycji, która znacząco wpływają na istniejący układ komunikacyjny miasta - opinia właściwego zarządcy drogi: Zarządu Dróg i Transportu
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalkia Łódź S.A.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY