Windykacja należności cywilnoprawnych na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników @

OPIS SPRAWY

 1. Windykacja przedsądowa:
  • wezwanie do zapłaty wraz z wpisaniem dłużnika Miasta i SP do BIG
  • wnioski o zasądzenie długu przez sąd
  • zgodna/brak zgody na wniosek o rozłożeniu długu z wezwania na raty, max. do 12 m-cy
 2. Windykacja posądowa:
  • ewidencjonowanie należności objętych orzeczeniami
  • wezwanie do zapłaty wraz z wpisem dłużników do BIG
  • rozliczania wpłat na rachunku bankowym 07 1240 1037 1111 0011 0911 0973
  • zgoda/brak zgody na rozłożenie długu z orzeczenia na raty, max. do 12 m-cy
  • wniosek o wszczęcie egzekucji przez komornika
  • wydawanie na wniosek zaświadczeń, celem wykreślenia hipoteki przymusowej, wpisanej przez tut. Oddział

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek o raty

w sytuacji istnienia zaległość na koncie kontrahenta

KROK 2
Czekaj na stanowisko w sprawie

informacja zostanie wysłana w formie papierowej lub elektronicznej

KROK 3
Wnieś opłatę skarbową

dotyczy wydania zaświadczenia

KROK 4
Złóż wniosek i załączniki

o wydanie zaświadczenia celem wykreślenia hipoteki

KROK 5
Odbierz zaświadczenie

w urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość umówienia wizyty online
 • zaświadczenie wydawane jest na wniosek i w formie pisemnej; konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej i załączenie potwierdzenia do wniosku
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • podania w wersji papierowej można składać bez konieczności uprzedniego umówienia wizyty
 • pracownik Kancelarii Biura potwierdza fakt złożenia pisma w wersji papierowej
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Windykacja cywilnoprawna obejmuje należności pieniężne z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, zwrotu bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntu, kar umownych oraz zasądzonych kosztów sądowych, jak i niepieniężne z tytułu wydania nieruchomości.

 2. Dłużnikowi zostaje wysłane wezwanie do zapłaty ze wskazanym terminem, obwarowane ostrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu zostanie dokonany wpis dłużnika Miasta/Skarbu Państwa do rejestru dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych oraz zostanie skierowany do sądu wniosek o zasądzenie dochodzonych należności.

 3. W przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o rozłożenie na raty należności objętych wezwaniem do zapłaty Oddział ds. Windykacji w Biurze podejmuje decyzje w tym zakresie - max. na 12 m-cy, informując o tym fakcie osobę składającą wniosek.

 4. W przypadku braku realizacji umowy ratalnej bądź braku reakcji na wezwanie, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego o zapłatę.

 5. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i braku reakcji dłużnika, zostaje skierowany wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego.

 6. Przekazane kwoty przez komornika w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zostają rozliczone i przekazane na rachunek bankowy właściwej komórki merytorycznej.

 7. Po spłacie zobowiązań objętych hipoteką przymusową, w odpowiedzi na wniosek dłużnika, wydawane jest zaświadczenie, potwierdzające fakt spłaty należności w całości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Miejsce załatwienia

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
90-113 Łódź, ul.Sienkiewicza 5

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-49
Pocztą elektroniczną: biuro.egzekucja@uml.lodz.pl
Elektronicznie: https://wizyty.uml.lodz.pl/.

Umówienie wizyty jest konieczne w przypadku konieczności skorzystania z prawa wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich kopii, notatek (e-wizyty).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata skarbowa od pełnomocnictwa

17 zł

opłata skarbowa od zaświadczenia celem wykreślenia hipoteki

17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Nr konta Oddziału ds. Windykacji należności cywilnoprawnych/posądowe należności 07 1240 1037 1111 0011 0911 0973

Nr konta bankowego do innych opłat: zależny od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
   90-113 Łódź, ul.Sienkiewicza 5
 • osobiście:
  • ul.Sienkiewicza 5
 • pocztą elektroniczną: biuro.egzekucja@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

w terminie wskazanym w otrzymanym wezwaniu do zapłaty, odpowiedzi na wniosek

Wymagane dokumenty

 • Wnioski o rozłożenie należności składane w sprawie windykacji przedsądowej lub posądowej
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia- windykacja posądowa
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2057 z późn. zm.)

 • zarządzenie nr 2661/2022 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w przypadkach nieterminowego realizowania na rzecz Skarbu Państwa i Miasta Łodzi świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji obowiązków niepieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miasta Łodzi.

Tryb odwoławczy

Prezydent Miasta Łodzi nie rozpatruje środków odwoławczych w tej procedurze. Występuje możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt