Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wynajem pracowni twórczych

OPIS SPRAWY

Wynajem lokalu następuje w drodze przetargu publicznego (procedura dwuetapowa). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz spółki prawa handlowego niebędące osobami prawnymi lub ich pełnomocnicy.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż ofertę

rejestracja oryginału dowodu wpłaty wadium

KROK 2
Pierwszy etap przetargu (konkurs ofert)

obrady Komisji przetargowej na posiedzeniu zamkniętym

KROK 3
Rozstrzygnięcie konkursu ofert

ogłoszenie wyników

KROK 4
Drugi etap przetargu (licytacja)

weź udział w licytacji

KROK 5
Rozstrzygnięcie licytacji

ogłoszenie wyników

KROK 6
Zawarcie umowy najmu

złożenie zabezpieczenia majątkowego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Złożenie oferty wymagane jest w formie papierowej w siedzibie Organizatora przetargu.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie u Organizatora przetargu rejestracji oryginału dowodu wpłaty wadium w wysokości, miejscu i terminie podanym przez Organizatora. Gdy ofertę składa Pełnomocnik należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz spółki prawa handlowego niebędące osobami prawnymi lub ich pełnomocnicy. Złożenie oferty wymagane jest w formie papierowej.

W pierwszym etapie Komisja przetargu dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym oraz przydziela punktację. Oferenci, których oferty uzyskały minimum 6 pkt. (na 10 możliwych) są dopuszczani do drugiego etapu. W drugim etapie przeprowadzana jest licytacja wysokości stawki czynszu najmu dla każdego lokalu oddzielnie.

Wygrywający konkurs ofert zobligowany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o wygraniu konkursu pod rygorem utraty wadium oraz prawa najmu do danego lokalu.

Informacje uzupełniające

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest w prasie oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych organizatora przetargu oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lodzi, na co najmniej 3 tygodnie przed przewidzianym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zawiera terminy poszczególnych etapów przetargu. Wraz z ogłoszeniem o przetargu organizator zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich tablicach informacyjnych oraz w Wydziale Kultury wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do przetargu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl
tel. + 48 (42) 628-70-00

Jednostki terenowe- Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’, 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’, 93-547 Łódź ul. Ciasna 19A, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,Wschód’’, 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’, 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „Zasobu Obcego”, 93-547 Łódź ul. Ciasna 19A, tel. +48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-47
Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Wadium w wysokości, miejscu i terminie podanym przez Organizatora w komunikacie o ogłoszonym przetargu.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Al. Tadeusza Kościuszki 47

Termin składania dokumentów

Wskazany w ogłoszeniu o przetargu.

Wymagane dokumenty

 • Oferta

do druku ofertowego należy załączyć:

 • oświadczenie o niezaleganiu z czynszem i innymi opłatami z tytułu najmu innych lokali należących do zasobu Miasta Łodzi oraz że nie jest się zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Długów
 • opis prowadzonej działalności twórczej i portfolio z ostatnich pięciu lat (wraz z udokumentowaniem znaczących zasług w dziedzinie kultury i sztuki, w tym na rzecz Łodzi - wystaw, konkursów, udział w projektach artystycznych, współpraca z lokalnym środowiskiem kultury, miejskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi)
 • określenie rodzaju działalności twórczej prowadzonej w lokalu, na który składana jest oferta
 • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu pracowni twórczej na terenie Polski
 • oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsca twórczości
 • kopię dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu wydanych przez właściwy organ
 • w przypadku twórców nieprofesjonalnych, załączone rekomendacje środowiska twórczego.
 • Oryginał pełnomocnictwa – gdy ofertę składa Pełnomocnik
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4039 – ze zm.)
 • zarządzenie Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu
 • zarządzenie Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych
 • zarządzenie Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe - ze zm.

Tryb odwoławczy

Uwagi i zastrzeżenia co do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu można składać w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia komunikatu o rozstrzygnięciu drugiego etapu przetargu do organizatora przetargu. Zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu do organizatora przetargu.

Zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia dotyczące protokołu z pracy Komisja rozpatruje w terminie do 30 dni po upływie terminu ich składania.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Użytkowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt