Podatek leśny - naliczenie (osoby prawne) @

OPIS SPRAWY

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które posiadają grunty leśne zobowiązane są obowiązane corocznie składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 12 miesięcznych ratach

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż deklarację i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą (wymagana jeśli nastąpiły zmiany)

KROK 2

Wnieś opłatę

na rachunek bankowy gminy w terminach do 15 każdego miesiąca

PRZYDATNE INFORMACJE

Deklaracja DL-1 online
Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację na podatek leśny w 5 minut.

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • możliwość wrzucenia deklaracji do urny (bez konieczności umawiania się)
 • wizyta w Urzędzie w okresie epidemii/ pandemii w przypadku wyjaśnienia spraw podatkowych wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • osoby prawne same obliczają podatek i wskazują w deklaracji na każdy rok podatkowy (Wydział Finansowy nie wysyła decyzji)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie deklaracji podatkowej.

 2. Decyzja określająca podatek leśny.

 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

  • składać - w formie papierowej lub elektronicznie - w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - na rachunek bankowy gminy w terminach do 15 każdego miesiąca,

  • w przypadku niedopełnienia obowiązku, organ podatkowy wyda decyzję określającą wymiar podatku.

Deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

 • DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”,

 • ZDL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,

 • ZDL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”.

Deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

 • DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”,

 • ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśny”,

 • ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy.

Informacje uzupełniające
 • Deklaracja na podatek leśny może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPS-1) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 004

Telefony:
+48 (42) 638-50-29
+48 (42) 638-56-62
+48 (42) 638-56-65

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47, pok.: 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32, pok.: 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B, pok.: 116 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100, pok.: 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umawianie wizyt w okresie epidemii (lub pandemii) pod adresem: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 27 1240 1037 1111 0011 0909 4026
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5
   parter: Kancelaria, pok.: 004
   Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe jest również w:
  • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
  • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
  • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
  • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Deklaracje podatkowe należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)

  W przypadku przesyłania ww. dokumentów za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP), oprócz przesłania poniżej wskazanych formularzy, należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego i załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
formularz elektroniczny (ePUAP)

Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019 r. oraz w każdym następnym roku podatkowym

 • DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZDL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

druk do pobrania


 • ZDL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

druk do pobrania


Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019 r.
 • DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”

druk do pobrania


 • ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne
druk do pobrania
 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń
druk do pobrania
 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne
druk do pobrania
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


 • Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych

formularz elektroniczny (ePUAP)


Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca od 01.07.2019 r.

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.

 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów, formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 • uchwała Nr I/28/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Tryb odwoławczy

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt