Skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

OPIS SPRAWY

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą elektroniczną

KROK 2

Czekaj

na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

KROK 3

Odbierz decyzję

w sprawie skierowania/odmowy skierowania

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Skierowanie do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży następuje na podstawie:

 1. wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie,
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego, w trakcie którego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 3. zaświadczenia lekarskiego wszystkich osób ubiegających się o skierowanie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 4. skróconego odpisu aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 5. orzeczenia o niepełnoprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie,
 6. opinii rejonowego pracownika socjalnego zawierająca uzasadnienie pobytu ,
 7. zaświadczenia o adresie zameldowania na pobyt stały, a w przypadku braku meldunku - zaświadczenie o ostatnim adresie zameldowania na pobyt stały.
 8. w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie innej gminy niż Łódź, dodatkowo niezbędne są:
  1. pisemna zgoda gminy, na terenie której osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały, na ponoszenie odpłatności za pobyt w DSM,
  2. pisemnej opinii Ośrodka Pomocy Społecznej z gminy, na terenie której osoba ubiegająca się o skierowanie posiada zameldowanie na pobyt stały lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały, zawierającej uzasadnienie pobytu.

Ośrodek wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do placówki.

W wyjątkowych sytuacjach matki z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży mogą zostać przyjęte do DSM w trybie interwencyjnym i niezwłocznym uzupełnieniu dokumentacji po fakcie przyjęcia do Domu (dot. sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia).

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

Na ternie Miasta Łodzi funkcjonuje jeden dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
Dział Pomocy Pozamaterialnej – (42) 684 44 81 w. 18

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • III Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Będzińska 5
   tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
 • pocztą elektroniczną: 3wps@mops.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie wsparcia
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawaz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 51

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
III Wydział Pracy Środowiskowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt