Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla pracodawcy

OPIS SPRAWY

Udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcy zatrudniającemu repatrianta na przeszkolenie, utworzenie stanowiska, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne dla repatrianta.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

dotyczy utworzenia stanowiska/dofinansowania wynagrodzenia/przeszkolenia

KROK 2

Dostarcz dokumenty

w zależności od rodzaju wnioskowanego dofinansowania

KROK 3

Podpisz umowę

starosta-pracodawca, dla każdej formy osobna umowa

KROK 4

Rozlicz się zgodnie z umową

częstotliwość rozliczenia zależna od formy wsparcia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek składany wyłącznie papierowo,
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia telefonicznego
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/przeszkolenie repatrianta/wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne repatrianta, dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o zwrot kosztów:
  • dokumenty potwierdzające status repatrianta,
  • dokument tożsamości repatrianta,
  • dokument tożsamości pracodawcy, do wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta niezbędne jest dostarczenie szczegółowej specyfikacji wydatków dotyczącej stanowiska pracy,
  • do wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta niezbędne jest przedstawienie oferty szkoleniowej oraz planu szkolenia.
 2. Urząd występuje do Powiatowego Urzędu Pracy o opinię doradcy klienta dotyczącą predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 3. Urząd występuje do Powiatowego Urzędu Pracy o opinię o dotrzymaniu przez pracodawcę innych umów zawartych z organami zatrudnienia,
 4. Dostarczenie potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.
 5. Podpisanie z Urzędem umowy/umów w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę.
  • do umowy o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/przeszkolenie repatrianta/wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne repatrianta niezbędne jest dostarczenie umowy o pracę z repatriantem na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
 6. Urząd składa wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów do Wojewody.
 7. Pracodawca dostarcza do Urzędu co 3 miesiące dokumenty potwierdzające:
  • wypłatę wynagrodzenia repatrianta,
  • opłacanie za repatrianta składek (patrz pkt 4),
  • odprowadzanie podatku od wynagrodzenia repatrianta,
  • obecność repatrianta w pracy.
 8. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę.
Informacje uzupełniające

Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 01.01.2001 r. (wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności:
  • utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji lub
  • repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką lub Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów lub
  • w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, lub
  • jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
  • jeżeli jest wpisana do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji studiów (opisanych szczegółowo w art. 144 ustawy o cudzoziemcach) oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • cudzoziemiec przedłoży:
   • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,
   • dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;
  • cudzoziemiec posiada:
   • ubezpieczenie zdrowotne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
   • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest polskiego pochodzenia;
 • przed dniem 01.01.2001 r. (wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa vide pkt 3
 • przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Aktywizacja zawodowa repatrianta dla pracodawcy chcącego zatrudnić repatrianta:

 1. Pracodawcy, który chce zatrudnić repatrianta starosta może zapewnić zwrot części kosztów poniesionych na:
  1. utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta,
   • Starosta może zwrócić poniesione przez pracodawcę koszty na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
   • Zwrot następuje na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
  2. przeszkolenie repatrianta,
   • przeszkolenie repatrianta powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia – nie dłużej niż 12 miesięcy.
   • kosztami przeszkolenia są:
    • koszty uzasadnione programem szkolenia, który został zrealizowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową;
    • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
    • koszty przejazdu i zakwaterowania ,jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania repatrianta;
    • koszty niezbędnych badań lekarskich;
    • koszty niezbędnych opłat za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego;
   • pracodawca otrzymuje zwrot kosztów przeszkolenia, w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
  3. wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne repatrianta.
   • zwrot kosztów obejmuje koszty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie miesięcznym, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
   • zwrotu kosztów dokonuje się przez okres do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z repatriantem.
 2. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową w ww. formach można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 3. Każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana jeden raz w odniesieniu do jednego repatrianta.
 4. Warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę jest nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
 5. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich trzech formach, nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z umów.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni na rozpatrzenie wniosku

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, ul. Aleje Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

telefonicznie: +48 42-638-51-01

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Aleje Politechniki 32, 93-590 Łódź

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta/przeszkolenie repatrianta/wynagrodzenie, nagrody i składni na ubezpieczenie społeczne repatrianta

druk do pobrania


 • Szczegółowa specyfikacja wydatków dotycząca stanowiska pracy
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. 2018 poz. 1352)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt