Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Archiwum

URBAMECO – Projekt miejski / obszary miejskie / obszary ubogie / rozwój ekonomiczny Sieć Tematyczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II

URBAMECO – Projekt miejski / obszary miejskie / obszary ubogie / rozwój ekonomiczny Sieć Tematyczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II.

www.urbact.eu

Głównym celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju miast pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi a także szerokie rozpowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrych praktyk miejskich z zakresu realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2009 r.

Partnerzy projektu 
Sieć Fast Track URBAMECO tworzą: Miasto Lyon, Miasto Birmingham, Miasto Göteborg, Miasto Constanta, Miasto Arnhem, Miasto Tatabánia, Miasto Wrocław, Miasto Nea Ionia Magnesias a także Instytucje Zarządzające funduszami UE w ww. miastach (m.in. Urząd Marszałkowski w Łodzi).

Budżet projektu 
Całkowita wartość projektu dla konsorcjum realizującego projekt wynosi 594 975,00€; wartości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 442 720,00€, całkowity wkład własny poszczególnych partnerów projektu – 152 255,00€. 
Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 52 475,00 € (191 533,75 PLN); 80% całkowitej wartości projektu finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynosi 41 980,00€ (153 227,00PLN); wkład własny Miasta Łodzi wynosi 10 495,00€ (38 306,75PLN).

Jednostka realizująca projekt: Biuro Partnerstwa i Funduszy, ul. Piotrkowska 113

Projekt "Społeczna Strategia Rewitalizacji"

Projekt Społeczna Strategia Rewitalizacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość Projektu wynosi 291 365 zł, w tym 247 660,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 43 704,75 zł z budżetu państwa.

Informacja o projekcie: 
Celem Projektu jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej na terenie objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013“ oraz opracowanie dokumentu pn. Społeczna Strategia Rewitalizacji.

Główne efekty Projektu:

 • uzyskanie aktualnej diagnozy społecznej dla obszaru objętego „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013“ uzyskana na podstawie badań ankietowych,
 • opracowanie Społecznej Strategii Rewitalizacji.

 

Społeczna Strategia Rewitalizacji zawierać będzie następujące elementy:

 • aktualną diagnozę problemów społecznych,
 • sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych (instrumenty pomocy),
 • grupy docelowe, do których powinna trafić pomoc,
 • wskazane możliwości finansowania poszczególnych instrumentów,
 • wskazanie instytucji i organizacji wdrażających.

 

Społeczna Strategia Rewitalizacji:

 • będzie wsparciem w sferze społecznej dla prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych m.in. w ramach kwartału ulic Tuwima, Kilińskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska, Programu rewitalizacji domów familijnych, czy też Programu Nowe Centrum Łodzi;
 • przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez budowę instrumentów wzmacniających aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwałym bezrobociem oraz zmniejszania zjawiska ubóstwa;
 • posłuży do przygotowania kolejnych wniosków o dofinansowanie, mających na celu wdrożenie wypracowanych instrumentów pomocy społecznej.
 • posłuży jednostkom i instytucjom zajmującym się tematyką rewitalizacji, rozwiązywaniem problemów społecznych oraz podmiotom opracowującym strategiczne dla Łodzi i regionu dokumenty, programy i inwestycje.

 

Okres realizacji Projektu: wrzesień 2008 – sierpień 2009

Wszystkie koszty przewidziane w Projekcie są kosztami kwalifikowanymi i refundowane będą w 100% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Jednostka realizująca: Biuro Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi

Biuro Projektu „Społeczna Strategia Rewitalizacji”: Urząd Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, pokój nr 10, tel. 042 638 44 19 fax 042 638 48 20.

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne”

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja 
na cele kulturalno–artystyczne”

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (Oś priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych). Całkowita wartość Projektu wynosi 266 mln zł, w tym 82 758 127,51 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (co stanowi 47,77% wydatków kwalifikowalnych) oraz 183 241 872,49 zł z budżetu miasta.

Informacja o projekcie:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rewitalizacji znajdujących się w centrum Łodzi poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Główne działania w ramach projektu obejmują:

 • renowację i modernizację obiektów na obszarach poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków i obiektów historycznych w celu przystosowania ich do nowych funkcji,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów.

 

Rewitalizacja obiektów uwzględnia rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów. Historyczny układ i „gęstość zabudowy” obszaru zostaną w znacznym stopniu odtworzone. W całości zachowana zostanie kubatura, forma i w większości zewnętrzne cechy elewacji budynków z charakterystycznymi detalami w celu utrzymania klimatu historycznego. 
W obiektach EC-1 Zachód planowane jest uruchomienie nowoczesnej jednostki kultury, o charakterze interaktywnego centrum nauki i techniki. Obiekty EC-1 Wschód wykorzystane zostaną do utworzenia centrum kulturalnego, posiadającego zróżnicowane przestrzenie ekspozycyjne, studia i warsztaty pracy artystycznej oraz pełniącego funkcje usługowe w obszarze kultury („Centrum Sztuki Filmowej”). Teren otaczający obiekty zostanie zagospodarowany i udostępniony jako przestrzeń publiczna. 
Partnerami Miasta w projekcie „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne” są: Fundacja Sztuki Świata oraz Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

Cele projektu:

 1. Rewitalizacja znajdujących się w centrum stolicy województwa poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz nadanie im nowych funkcji.
 2. Zahamowanie procesu degradacji tkanki architektonicznej obiektów historycznych i zabytkowych oraz przywrócenie ładu architektonicznego i przestrzennego centrum Łodzi.
 3. Przywrócenie mieszkańcom Łodzi i regionu terenów położonych w centrum miasta, których stan techniczny obecnie wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie w celach publicznych.
 4. Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych poprzez wprowadzenie nowych funkcji w zakresie kultury i edukacji do zrewitalizowanych obiektów.
 5. Uporządkowanie istniejącego i stworzenie nowego układu funkcjonalno - przestrzennego w strefie śródmiejskiej.
 6. Utworzenie bazy infrastrukturalnej dla nowych instytucji kultury i edukacji prezentujących i promujących osiągnięcia w zakresie nauki, sztuki i filmu.
 7. Wykreowanie ośrodka z bogatą ofertą imprez, festiwali i wydarzeń kulturalnych.
 8. Rozwój znaczenia Łodzi jako ośrodka kultury o znaczeniu przede wszystkim regionalnym, wzmocnienie jej funkcji metropolitalnych i wizerunku jako miasta nowoczesnego, rozwijającego się w powiązaniu z regionalnymi tradycjami kulturowymi.
 9. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta dla mieszkańców samej Łodzi i regionu, a także wzrost liczby turystów odwiedzających Łódź.

 

Okres realizacji projektu: 2008–2012

Jednostki realizujące projekt:

 • Biuro ds. Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi
 • Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”

 

Więcej informacji o projekcie - http://www.ec1lodz.pl/ec1.php

Konferencja „Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne” zrealizowana w ramach programu „Europa dla obywateli”

Konferencja „Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne”
zrealizowana została w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Całkowita wartość projektu: 70 652,30 zł
Wartość dofinansowania: 34 230,46 zł
Wkład własny Miasta Łodzi: 36 421,84 zł

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, przed Miastem Łódź otworzyło się zarówno wiele możliwości, jak i nowych wyzwań. Jednym z nich jest stworzenie tożsamości Miasta Łodzi, której podstawą będzie zarówno tradycja jak i członkostwo w Unii Europejskiej. Projekt „Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne” jest jednym z kroków, podejmowanych przez Miasto Łódź w celu znalezienia optymalnego sposobu z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, definiowania własnej istoty, rozwoju na bazie relacji z innymi miastami europejskimi oraz tworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele miast Tampere (Finlandia), Chemnitz (Niemcy) i Łódź (Polska) – u podstaw rozwoju tych miast leży przemysł włókienniczy, będący podporą ich ekonomicznej, społecznej i politycznej egzystencji. W pierwszym dniu konferencji każde z miast przedstawiło prezentację na temat kultury i historii, używając różnych metod przekazu, m.in. prezentacji filmowych, multimedialnych oraz wykładów. Drugi dzień konferencji przebiegał pod hasłem „Znaczenie dziedzictwa architektonicznego dla tożsamości miast – rewitalizacja i adaptacja budynków postindustrialnych na nowe cele”. W trzeciej część konferencji zatytułowanej „Tradycja podstawą dla nowych możliwości” przedstawiono rewitalizację fabryki Ludwika Meyera i przekształcenie jej w Centralne Muzeum Włókiennictwa.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 - 31 marca 2010

Jednostka realizująca projekt: Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 14:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.08.2017 15:09)

Ilość odwiedzin: 476

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.08.2017 15:09 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 15:06 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:36 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:35 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:31 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:31 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:30 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:28 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:25 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:24 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:23 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:22 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 14:22 Migracja danych Utworzenie strony