Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Archiwum

Projekt „B3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"

B3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC

www.interreg4c.net

Zgodnie z założeniami Programu INTERREG IVC głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie programowania i realizacji inicjatyw dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w Miastach i Regionach Unii Europejskiej. Projekt ma na celu skapitalizowanie doświadczeń zebranych podczas wcześniejszej i bieżącej implementacji projektów z zakresu ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sieci szerokopasmowych. Projekt będzie realizowany w latach 2008 – 2010.

Partnerzy projektu: 
Partnerami projektu są: Piedmont Region (Włochy); CSI-Piemonte (Włochy); NYnet (Wielka Brytania); Broadband Foundation Hungary (Węgry); Region of Sterea Ellada (Grecja); University of Crete (Grecja); iCentres Association (Bułgaria); Municipality of Blagoevgrad (Bułgaria); Secretariat of Telecommunications and Information Society (Hiszpania); University of Cyprus (Cypr); Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Urząd Marszałkowski w Łodzi; Urząd Miasta Łodzi; Region of Crete (Grecja); Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Foundation for the Development of Science and Technology, Fundecyt (Hiszpania); Regional Government of Sardinia (Włochy).

Budżet projektu: 
Całkowita wartość projektu dla konsorcjum realizującego projekt wynosi 3 531 765,69€; wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 857 109,19€; natomiast całkowity wkład własny partnerów – 674 656,50€. 
Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 175 000,00€ (638 750,00 PLN). 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wynosi 148 750,00€ (542 937,50 PLN) natomiast wkład własny Miasta Łodzi wynosi 26 250,00€ (95 812,50 PLN).

Jednostki realizujące projekt:
Biuro Partnerstwa i Funduszy, ul. Piotrkowska 113, 
Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych, ul. Piotrkowska 106.

Projekt „Łódzka Strategia Innowacyjności”

Projekt „Łódzka Strategia Innowacyjności” współfinansowany przez Unię Europejską

http://lsi.uml.lodz.pl/QueryForm

Projekt „Łódzka Strategia Innowacyjności” został zrealizowany w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Celem projektu było stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacyjności w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Poprzez działania założone w projekcie umożliwiona została skuteczna informatyzacja poprawiająca jakość życia mieszkańców oraz wzmacniająca współpracę między sektorem publicznym, badawczo-rozwojowym a gospodarką.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu są jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 11 analiz technicznych oraz 2 raporty dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej w Łodzi. W ramach projektu został zorganizowany cykl konferencji związanych z tematyką projektu. Konferencje, jak również publicznie udostępniona na platformie internetowej baza danych, pozwala Beneficjentom Ostatecznym zapoznać się z wynikami analiz i raportów.

Podstawowym i wymiernym rezultatem realizacji projektu jest Łódzka Strategia Innowacyjności - dokument pomocny w podejmowaniu przedsięwzięć innowacyjnych w regionie w obszarze informatyzacji, wykorzystywany dla określania kierunków rozwoju Miasta i regionu w tych obszarach - dostarczający istotną wiedzę na temat zasobów ludzkich, technicznych i finansowych.

Termin realizacji projektu obejmował okres od 1 września 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku.

Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu

 

W dniu 30.10.2010 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitarnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu (MSSDI)”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego została zawarta 29 stycznia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 141 500,00 PLN.

Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie założeń technicznych i organizacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w trakcie realizacji projektu komplementarnego „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”. Umożliwi to rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie metropolitalnym Łodzi.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadania:

 1. Rozwój Metastandardu dokumentów elektronicznych polegający na zaprojektowaniu dokumentów elektronicznych, metodyki opisu elektronicznych usług publicznych, analizie otoczenia prawnego i organizacyjnego świadczenia usług, stworzeniu możliwość przetwarzania dokumentów zawierających informacje przestrzenne.
 2. Interoperacyjności systemów administracji samorządowej z rejestrami publicznymi i elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – w ramach realizacji zadania powstał zbiór zasad ułatwiający budowę systemów e-administracji na poziomie lokalnym, pomiędzy systemami jednostek samorządu terytorialnego i usługami świadczonymi przez e-PUAP.
 3. Wielokanałowa platforma świadczenia usług publicznych (contact center) – został stworzony prototyp umożliwiający realizację usług oferowanych przez urząd na platformie, do której dostęp może być zapewniony nie tylko przez Internet, ale również z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

Projekt stanowi jedno z przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Miasta Łodzi. Otwarcie na nowe kanały komunikacji z mieszkańcami może przynieść efekty społeczne w postaci wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną. Dzięki zaprojektowanemu rozwiązaniu, klienci administracji publicznej mający utrudniony dostęp do urzędu np. ze względu na odległość od miejsca zamieszkania lub niepełnosprawność, będą mogli korzystać z usług oferowanych przez urząd na odległość, wirtualnie o każdej porze dnia.


Informacje o projekcie:

Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu

Urząd Miasta Łodzi Decyzją nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, otrzymał dofinansowanie na realizacje Projektu w wysokości 3 141 500,00 zł., co stanowi 100% jego wartości. Okres realizacji Projektu: od 2 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie założeń technicznych i organizacyjnych, które zostaną wykorzystane między innymi w trakcie realizacji projektu Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu, dofinansowywanego z funduszy strukturalnych. Projekt wykorzystuje wyniki realizowanego wcześniej przez Miasto Łódź przedsięwzięcia projektowego: e - Łódź - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

Rozwój MetaStandardu dokumentów elektronicznych (w zakresie interoperacyjności semantycznej i organizacyjnej, usług świadczonych na platformie e-PUAP, bezpieczeństwa i niezaprzeczalności przekazywanych treści),

Interoperacyjność systemów administracji samorządowej z rejestrami publicznymi e-PUAP,

Wielokanałowa platforma świadczenia usług publicznych (contact center).

Wyniki prac prowadzonych w ramach projektu posłużą do zdefiniowania i szczegółowego przygotowania wielu projektów informatycznych w tym: Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu oraz Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Jednostki realizujące projekt:

Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych, ul. Piotrkowska 106

Projekt „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi – Faza IX”


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt pn. „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi – Faza IX” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 33 800 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 856 080,00 PLN
Wkład własny Miasta Łodzi: 23 943 920,00 PLN
Okres realizacji: 2009-2011

Przedmiotem projektu jest budowa baz danych wraz z dostawą serwerów, aplikacji oraz narzędzi informatycznych, których celem będzie efektywne stosowanie informacji przestrzennej oraz integracja baz danych niezbędnych do zarządzania miastem. Do postaci elektronicznej zostanie pozyskane, zaktualizowane i przetworzone pozostałe 20% powierzchni miasta Łodzi tj. 5725 ha. Jest to zamknięcie przedsięwzięcia realizowanego od 2001 roku.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie atrakcyjności społeczno - gospodarczej Łodzi poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego w oparciu o rozbudowę istniejącej infrastruktury informacyjnej.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych na terenie województwa łódzkiego,
 • poprawa efektywności pracy administracji poprzez tworzenie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej.

 

W rezultacie realizacji projektu powinna nastąpić:

 • integracja zasobu danych przestrzennych na poziomie instytucjonalnym w regionie,
 • usprawnienie dostępu do danych przestrzennych oraz ich wymiany pomiędzy instytucjami i podmiotami w regionie,
 • budowa środowiska do przechowywania, aktualizacji i udostępniania referencyjnych baz danych w regionie.

 

Wdrożenie platformy udostępniania danych wraz z usługami skierowanymi do obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych miasta umożliwi rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców regionu jak również przyczyni się do realizacji polityki równych szans.

Jednostka realizująca projekt: 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 30 645 674,20 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 20 000 000,00 PLN
Wkład własny: 10 645 674,20 PLN
Okres realizacji: 2007-2013

Partnerzy Projektu: 
Samorząd Województwa, Powiat Łaski, Powiat Łowicki, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Opoczyński, Powiat Piotrkowski, Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Zgierski, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Łódź.

Informacja o Projekcie
Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” ujęty jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwiającego pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Miasto Łódź jako jeden z trzynastu Partnerów Projektu realizuje kolejną fazę Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury informatycznej.
Realizacja przedsięwzięcia jest kontynuacją działań, realizowanych etapowo od 2001. W tej fazie zostanie pozyskane, zaktualizowane i przetworzone do postaci elektronicznej 1790 ha powierzchni Łodzi, co stanowi kolejne 6% powierzchni miasta. Integracja z projektem pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” przyczyni się do kompleksowego i systemowego uporządkowania spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem z zasobów danych przestrzennych gromadzonych przez instytucje działające w regionie, szczególnie instytucje administracji publicznej.

Całkowita wartość projektu dla partnera - Miasto Łódź : 3 782 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR dla partnera - Miasto Łódź: 2 439 216,18 PLN
Wkład własny partnera - Miasto Łódź: 1 342 783,82 PLN
Okres realizacji projektu dla części realizowanej przez partnera - Miasto Łódź: 2008-2010

Jednostka realizująca projekt w części realizowanej przez Miasto Łódź: 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Projekt „First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"

First Motion 
- zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego 
poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej

projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013. 
http://www.firstmotion.eu/http://www.eu.baltic.net/

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności ośrodków skupiających przemysł audiowizualny, w tym filmowy, w krajach nadbałtyckich. Szczególny nacisk będzie położony na rozwój i wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównymi podmiotami działającymi w przemyśle audiowizualnym.

Partnerzy:

 • Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (Niemcy) - partner wiodący
 • Tallinn University Baltic Film and Media School (Estonia),
 • Estonian Film Foundation (Estonia),
 • Kommune Kristiansand (Norwegia),
 • Filmby Aarhus (Dania),
 • National Film Center of Latvia (Łotwa),
 • Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Miasto Łódź,
 • Boost Hbg (Szwecja),
 • The Alexandra Institute Ltd.(Dania),
 • University of Agder (Norwegia).

 

Główne działania w projekcie:

  1. Gromadzenie wiedzy na temat wyłaniających się rynków, rozwoju nowych wielomedialnych formatów, skutecznych modeli biznesowych oraz modeli odpowiedniego zrównoważonego wsparcia /dotacji. Działania te będą podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa
  2. Opracowanie właściwej polityki dla rozwoju regionalnego sektora twórczego, co następnie zostanie wsparte inicjatywą Audiowizualnej Rady Konsultacyjnej Regionu Morza Bałtyckiego.
  3. Opracowanie międzynarodowego Ramowego Programu Nauczania w zakresie mediów audiowizualnych oraz ustanowienie cyklicznej Akademii Letniej oferującej profesjonalne szkolenia w zakresie branży AV.
  4. Utworzenie Ogólnobałtyckiej Platformy Online, która stanowić będzie przestrzeń rynkową i komunikacyjną dla zastosowań b2b i b2c. Prowadzona będzie ona jako podmiot non-profit sprzyjający zmniejszeniu podziałów pomiędzy zachodem i wschodem oraz ułatwiający współpracę, a także wymianę wiedzy pomiędzy aktorami branż twórczych. Zostanie ona wykorzystana już w trakcie projektu i w ten sposób zostanie ustanowiona oraz poddana testowaniu.
  5. Opracowanie struktury efektywnego zarządzania klastrami medialnymi.

 

Główne planowane działania Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu: 
W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi będzie koordynatorem działań związanych z następującymi obszarami:

 • PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM – dokument przeznaczony dla producentów audiowizualnych zawierający aktualne zapisy oraz sekcję praktyczną w zakresie funkcjonowania przepisów o prawie autorskim w Polsce oraz krajach partnerskich projektu. Dokument powstanie w toku współpracy z prawnikami zajmującymi się tym zagadnieniem oraz konsultacjami ze środowiskiem (m.in. KIPA)
 • KOSZTORYSOWANIE – APLIKACJA SOFTWARE do planowania i rozliczania budżetu produkcji filmowej – opracowanie narzędzia informatycznego pozwalającego na precyzyjne zaplanowanie oraz skalkulowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć audiowizualnych.
 • POSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ W PWSFTviT – opracowanie nowego programu nauczania w zakresie nowych mediów, poprzez współpracę tej placówki z innymi europejskimi jednostkami akademickimi uczestniczącymi w projekcie oraz realizacja przez studentów pilotażowych produkcji filmowych na potrzeby projektu.

 

Źródło finansowania projektu: 
Projekt będzie współfinansowany w 85% (na zasadzie refundacji kosztów) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007–2013.

Okres realizacji projektu: 
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Budżet:

 • Całkowita wartość projektu wynosi 3 025 071 €
 • Budżet dla Miasta Łodzi wynosi 229 227 €.
 • 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wynosi 194 842 €,
 • Wkład własny Miasta Łodzi wynosi 34 385 €.

 

Jednostka realizująca projekt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Projekt „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość Projektu: 47 347 528,80 PLN; wartość dofinansowania: 35 510 646,60 PLN (w tym wartość dofinansowania dla Miasta Łodzi: 29 452 143,28 PLN); wkład własny: 11 836 882,20 PLN (w tym wkład Miasta Łodzi: 9 817 381,09 PLN).

Okres realizacji: lipiec 2009 – marzec 2013 roku.

Partnerzy Projektu: Gmina Koluszki, Miasto Zgierz, Miasto Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Miasto Gmina Stryków, Gmina Andrespol.

Celem głównym projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
Poprzez budowę bezpiecznych sieci szkieletowych oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projektowana infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na połączenie urzędów i jednostek organizacyjnych miast/gmin, co przełoży się na lepszą komunikację oraz szybsze załatwienie sprawy. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w wysokiej jakości sprzęt informatyczny oraz zaawansowane oprogramowania, wspomagające proces zarządzania oraz usprawniające codzienną pracę urzędników. Projekt zwiększy również dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT, co będzie jednocześnie przeciwdziałać zjawisku „cyfrowego wykluczenia” mieszkańców.

Osiągnięcie celu głównego projektu możliwe będzie, dzięki realizacji następujących zadań:

 1. Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, tj. 121 km sieci światłowodowej na terenie Miasta Łodzi i Gminy Nowosolna oraz 482 punktów okablowania strukturalnego w Gminie Miasto Zgierz i Gminie Stryków.
 2. Zakup i instalacja: 123 punktów urządzeń aktywnych sieci LAN/MAN, 1104 zestawów komputerowych, 24 serwerów wraz macierzami, 24 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w Gminie Konstantynów Łódzki oraz Gminie Koluszki, oferujących bezpłatny dostęp do Internetu w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.
 3. Zakup i instalacja specjalistycznego oprogramowania, w tym: Systemu Backupu Danych i Archiwizacji, Systemu Antywirusowego, Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą. Beneficjent zakłada wdrożenie u 6 uczestników projektu, poza Gminą Nowosolna 6 aplikacji (na każdego Partnera 1 aplikacja).

Jednostka realizująca projekt: 
Departament Obsługi i Administracji, Wydział Informatyki - ul. Piotrkowska 104


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 15:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.08.2017 15:29)

Ilość odwiedzin: 347