Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego.

 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wniosek składa się w postaci papierowej w siedzibie organu dowolnej gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego skierowanego do organu dowolnej gminy.

 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

 5. Osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni składa wniosek osobiście.

 6. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła ona 5 lat.

 7. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

 8. Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

 9. Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

 10. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (dziecko do 13 roku życia) odbiera rodzic albo opiekun prawny.

 11. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dziecko powyżej 13 roku życia) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego (dziecko), rodzic, który złożył wniosek albo kurator.

 12. Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

  UWAGA! Jeżeli składając wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP nie zostanie wskazany urząd, w którym ma nastąpić odbiór dowodu lub na wypełnionym samodzielnie elektronicznym formularzu wniosku nie zostanie wskazany adres do korespondencji, dowód osobisty odbiera się w Oddziale Dowodów Osobistych w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100.

 13. W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 14. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.

  Pod tym adresem można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania:

  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 15. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby -wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

  • Uwaga!

   Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 16. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

  • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,

  • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany,

  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Informacje uzupełniające


Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu


Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.

Miejsce załatwienia

Wniosek w postaci papierowejskłada się w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ:

ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 4 i 5,
al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,
ul. Krzemieniecka 2b, parter, stanowisko 5-9,
ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001,
al. Piłsudskiego 100, II piętro, stanowisko 3-5,
ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1,2.
Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
Szablon dokumentu
Formularz
 • Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
  o dobrej ostrości oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do druku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografi przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.
 • Rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun przedstawia do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a opiekun dodatkowo postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.
 • W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych we wniosku lub niezgodności dotyczącej obywatelstwa na żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44