Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) i podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 2. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

 4. Wnioskodawca może złożyć pisemny wniosek w sprawie wydania:

  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,

  • zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika,

  • zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,

  • zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej.

 5. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 6. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Podatkowych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 136, 137
tel: +48 (42) 638-45-33, +48 (42) 638-45-38, +48 (42) 638-45-63

Opłaty

Opłata skarbowa:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 21 zł
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej) 17 zł
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:GETIN Noble Bank SA, nr konta08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stanu zaległości
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
Szablon dokumentu
Formularz
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 318),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocni (Dz. U. z 2017 r. poz. 349).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (03.10.2019 12:03)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 15:33)