Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania.
 2. Złożony wniosek podlega ocenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa i wypłacane dofinansowanie.
 4. Druki wniosków i wymaganych załączników można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla bezrobotnych i poszukujących pracy (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 5. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kryteria przyznania

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako:

  • bezrobotna,albo
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, albo
  • absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej

jeżeli nie pozostaje w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Warunki, jakie musi spełnić osoba bezrobotna, absolwent centrum integracji społecznej, absolwent klubu integracji społecznej, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniachw ramachProgramuAktywizacja i Integracjalub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dodatkowo osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać poniże warunki:
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającychdzień złożenia wniosku;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.
Warunki, jakie musi spełnić poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, która:

  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.
Formy zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi podlegają zwrotowi. Formą zabezpieczenia zwrotu środków może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania osoba przedstawia w składanym wniosku.

Ważne informacje

Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:

  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • złoży wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszy inne warunki zawartej umowy

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej i siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.

 • Wniosek o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 46
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej