Wyniki wyszukiwania

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych @

Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym prowadzona jest z urzędu. Zarówno wierzycielem jak i organem egzekucyjnym jest Prezydent Miasta Łodzi. Przedmiotem egzekucji są co do zasady zaległości publicznoprawne wobec miasta Łodzi np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych,… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ @

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym prowadzona jest z urzędu. Zarówno wierzycielem jak i organem egzekucyjnym jest Prezydent Miasta Łodzi. Przedmiotem egzekucji są np. usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów, usunięcie przekroczenia norm hałasu, likwidacja obiektu budowlanego,… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Windykacja należności cywilnoprawnych na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników @

Windykacja cywilnoprawna obejmuje należności pieniężne z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, zwrotu bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntu, kar umownych oraz zasądzonych kosztów sądowych, jak i niepieniężne z tytułu wydania nieruchomości. Dłużnikowi zostaje wysłane wezwanie do… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt