Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

OPIS SPRAWY

Zajęcie pasa drogowego:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. (w przypadku dróg publicznych) oraz w drodze umowy (w przypadku dróg wewnętrznych).

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj na doręczenie

decyzji administracyjnej (drogi publiczne) lub umowy (drogi wewnętrzne)

KROK 3

Zgłoś teren do odbioru

KROK 4

Wnieś opłatę

wynikającą z decyzji lub umowy

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
Drogi publiczne
 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie stanowisk przeznaczonych na stoiska handlowe.

Ze względu na okres zajęcia pasa drogowego rozróżnia się:

  1. stoiska całoroczne - stoiska, których okres zajęcia przez konkretny podmiot wynosi minimum 10 miesięcy w roku. Dopuszcza się składanie wniosków w cyklach. W takim przypadku, przy składaniu wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji, że stoisko będzie zajmowane minimum 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Niedopełnienie złożenia wniosku w okresie obowiązywania ostatniej decyzji skutkować będzie utratą statusu stoiska całorocznego, co będzie się wiązać z prawem udostępnienia stoiska przez ZDiT innemu podmiotowi.
  2. stoiska okolicznościowe - stoiska funkcjonujące na przestrzeni całego roku, których okres zajęcia wynosi do 10 dni w ciągu.
  3. stoiska długoterminowe - stoiska nie zawierające się w definicji „stoiska okolicznościowego” i „stoiska całorocznego”.

2. Składając wniosek podmiot zobowiązany jest dostarczyć:

  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON (handel: kwiaty i znicze)
   albo
  • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (handel: kwiaty)
   albo
  • ważną legitymację członkowską Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (handel: kwiaty)

3. Minimalna wielkość stoiska wynosi 3 m kw.

4. Ustala się, że każdemu podmiotowi na okres Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 2 listopada mogą być przyznane w danej lokalizacji stoiska o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25 m kw.

Wyjątki stanowią:

 • cmentarz „Zarzew” od strony ul. Lodowej, gdzie łączna powierzchnia stoisk nie może przekroczyć 40 m kw.,
 • cmentarz przy ul. Kurczaki, gdzie każdy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 2 stoiska o łącznej powierzchni całkowitej nie większej niż 15 m kw.

5. Za lokalizację uznaje się:

 • w Dzielnicy Bałuty
  • ul. Szczecińską,
  • ul. Hodowlaną,
  • ul. Zgierską,
  • ul. Wojska Polskiego - al. Palki,
  • ul. Smutną - al. Palki,
 • w Dzielnicy Górna
  • ul. Rzgowską,
  • ul. Kurczaki,
  • ul. Mierzejową - ul. Konną,
  • ul. Sopocką - ul. Ewangelicką,
 • w Dzielnicy Polesie
  • ul. Ogrodową - ul. Srebrzyńską,
  • ul. Solec - ul. Srebrzyńską - ul. Wieczność,
  • ul. Siewną - ul. Wieczność,
  • ul. Retkińską,
 • w Dzielnicy Śródmieście
  • ul. Telefoniczną - ul. Tamka - ul. Matejki,
 • w Dzielnicy Widzew
  • ul. Lodową

6. Poza dniem 1 listopada dopuszcza się przyznawanie stoisk niepełnej powierzchni pod warunkiem braku zainteresowania wykupieniem tych stoisk o pełnej powierzchni przez inne podmioty.

7. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest osobiście ustalić lokalizację stoiska z pracownikiem Wydziału Zezwoleń prowadzącym sprawę. Wnioski złożone bez uzgodnienia lokalizacji z pracownikiem prowadzącym sprawę, będą rozpatrywane pozytywnie wyłącznie w przypadku, jeśli w ciągu 14 dni (od daty wpływu wniosku do ZDiT) nie wpłynie wniosek innego podmiotu, który uzgodnił lokalizację (tego samego stoiska) z pracownikiem prowadzącym sprawę. Przy składaniu wniosku Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Oryginał pełnomocnictw lub poświadczoną notarialnie kopię podpisaną przez Wnioskodawcę wraz z dokonaną opłatą 17,00 zł (Ustawa o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). Opłaty za pełnomocnictwo nie wnoszą osoby zwolnione na podstawie przepisów ww. ustawy.

8.Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na stoiska całoroczne:

a) w terminie od 10 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjmowane są wnioski o przedłużenie decyzji dla stoisk całorocznych (w tym stoiska przed istniejącymi kwiaciarniami).

Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk do 25 m2 na okres Wszystkich Świętych. Niezłożenie wniosku w ww. terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dotychczas zajmowanego stoiska. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych okolicznościowe i długoterminowe,

b) o stoiska wskazane w lit. a) może ubiegać się wyłącznie podmiot, który uzyskał zezwolenie w roku poprzednim. W przypadku, gdy stoisko staje się wolne, jego przyznanie innemu podmiotowi odbywa się na zasadach określonych w lit. c). Nie dopuszcza się odstępstw od tej zasady nawet, gdy przekazanie stoiska miałoby dotyczyć wstępnych lub zstępnych Strony,

c) w terminie od 20 stycznia przyjmowane są wnioski dla nowych stoisk całorocznych.

Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk na okres Wszystkich Świętych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 4. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych, okolicznościowe i długoterminowe.

9. Wnioski na stoiska okolicznościowe niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne, przyjmowane są nie wcześniej niż na 30 dni przed, ale nie później niż na 7 dni przed danym terminem. Złożenie wniosku na okazjonalne stoisko nie uprawnia do jednoczesnego złożenia wniosku na okres Wszystkich Świętych.

10. W okresie od 1 lutego dopuszcza się przyjmowanie wniosków dla stoisk długoterminowych w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych (30.10–02.11).

11. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres Wszystkich Świętych:

a) Cmentarz „Doły” – stoiska przy ul. Telefonicznej, ul. Tamka, ul. Matejki, ul. Wojska Polskiego, ul. Smutnej, al. Palki – od dnia 25 kwietnia do dnia 30 września,

b) Dzielnica Bałuty - cmentarze przy ul. Zgierskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Hodowlanej - od dnia 25 maja do dnia 30 września,

c) Dzielnica Górna - cmentarze przy ul. Rzgowskiej, ul. Mierzejowej, ul. Sopockiej - od dnia 10 czerwca do dnia 30 września,

- cmentarz przy ul. Kurczaki - od dnia 15maja do dnia 30 września,

d) Dzielnica Polesie - cmentarze przy ul. Ogrodowej, ul. Solec, ul. Siewnej, ul. Retkińskiej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września

e) Dzielnica Widzew - cmentarz przy ul. Lodowej - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września,

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w dniu złożenia wniosku.

Na terenach dodatkowo udostępnianych pod handel na okres Wszystkich Świętych, gdzie zostały wyznaczone stoiska o zróżnicowanych powierzchniach, ustala się zasadę, że stoiska o mniejszych powierzchniach przeznaczone są dla podmiotów deklarujących potrzeby zajmowania wyznaczonego małego stoiska. Wystąpienie podmiotu wnioskującego o zajęcie odpowiednio większej powierzchni nie uprawnia do uzyskania lokalizacji składającej się z kilku mniejszych stoisk, jeżeli dostępne są inne stoiska o dużej powierzchni.

12. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków wymienionych w pkt. 12 pozostaną wolne, nie sprzedane powierzchnie, w okresie od 1 do 15 października przyjmowane będą wnioski aż do wyczerpania wolnych powierzchni, jedynie pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia osobistego odbioru decyzji i uiszczenia za nią opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 25 października. W tym terminie dopuszcza się dokupienie dodatkowych powierzchni przez podmioty, których wnioski zostały złożone przed 1 października.

13. W przypadku zagubienia decyzji (lub mapki lokalizacyjnej do decyzji) nie wydaje się kserokopii. Duplikat decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek Strony, po wniesieniu opłaty skarbowej w kasie ZDiT w wysokości 5 zł za 1 stronę decyzji lub mapki lokalizacyjnej.

14. Stawka opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będzie uzależniona od liczby dni zajmowania danego stoiska (do 60 dni włącznie albo powyżej 60 kolejnych dni kalendarzowych). Opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będą naliczane zgodnie z obowiązującą w dniu złożenia wniosku - Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Drogi wewnętrzne:
 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych, dotyczących okresu Wszystkich Świętych.

 2. Ustala się następujące wielkości terenu przeznaczonego do wydzierżawienia oraz dozwolone terminy lokalizacji stoisk na ul. Szumnej – wielkość przyznawanego terenu wynosi 12 m kw., tj. 3 stanowiska, dostępne w dniach od 31 października do 2 listopada

 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia lokalizacji stoiska z pracownikiem Wydziału Zezwoleń prowadzącym sprawę.

 4. Ustala się następujące terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na dany rok:

  1. wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Karskiego przyjmowane są od dnia 1 lipca,

  2. wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Szumnej przyjmowane są od dnia 10 września.

 5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku.

 6. W przypadku gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dzierżawę ul. Karskiego pozostaną wolne stanowiska, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października przyjmowane będą wnioski o wydzierżawienie drugiego stanowiska.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Telefony:

Stoiska drogi publiczne:

 • Dzielnica Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew: +48 (42)638 49 57

Stoiska drogi wewnętrzne:

 • Dzielnica Bałuty: +48 (42) 638-49-71
 • Dzielnica Górna: +48 (42) 638-59-09

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty
Opłata skarbowa:
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) 17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Pekao S.A Oddział w Warszawie, nr:50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź

Opłaty inne:

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Uchwała nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

Opłata za zajęcie terenu drogi wewnętrznej:

Opłatę określoną w zezwoleniu wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu:

Pekao S.A Oddział w Warszawie, 84 1240 1037 1111 0011 0911 2788

w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi" oraz numer decyzji.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa Zarządzenie Nr 9023/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:
 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu.
W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Numer konta bankowego do innych opłat:

- drogi publiczne:

Od dnia 01.01.2022 r. na każdej decyzji wskazywany jest indywidualny numer konta.

W innych przypadkach nr rachunku to: 84 1240 1037 1111 0011 0911 2788, Pekao S.A Oddział w Warszawie,

w tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;

- drogi wewnętrzne:

Od dnia 01.01.2022 r.na każdej decyzji wskazywany jest indywidualny numer konta.

Pekao S.A Oddział w Warszawie, Nr:47 1240 1037 1111 0011 0911 2775

w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Zarządu Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
  • Centrum Usług Wspólnych
   90-002 Łódź, ul. Tuwima 36
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

lub

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy części terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia stoiska handlowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • aktualna kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej (status działalności - aktywny) oraz kopia zaświadczenia o nadaniu nr REGON (handel: kwiaty i znicze)
 • Pełnomocnictwa (w przypadku działania przez  pełnomocników)
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Mapa ze wskazaniem lokalizacji. Dostępna w siedzibie ZDiT u pracownika prowadzącego sprawę
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • uchwała nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • zarządzenie Nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (ze zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
 • zarządzenie Nr 9023/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat

Tryb odwoławczy

Drogi publiczne:

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć wCentrum Usług Wspólnych, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 36.

Drogi wewnętrzne:

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Zezwoleń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY