Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

OPIS SPRAWY

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • usunięcia awarii,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowego),
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2
Zgłoś teren do odbioru

Czekaj

na doręczenie rozstrzygnięcia

KROK 3

Zgłoś teren do odbioru

dotyczy tylko robót planowych i awarii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • rozstrzygnięcie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
  • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
  • Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w procedurze Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.

 • Kogo dotyczy

Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
  • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
  • Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w procedurze Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Stoiska handlowe przy cmentarzach

Procedura przyznawania stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach publicznych została określona w procedurze „Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.”

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe)
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Miesiąc, zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
ul. Tuwima 36
90-002 Łódź

Telefony:

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne:
Roboty planowe:

Bałuty: +48 (42) 272-67-37
Górna: +48 (42) 272-64-72
Polesie: +48 (42) 272-62-93
Śródmieście: +48 (42) 272-67-27
Widzew: +48 (42) 638-49-74
Zmiany właścicieli urządzeń: +48 (42) 272-67-17

Obiekty budowlane, reklamy, prawa wyłączności:

Stoiska handlowe, reklamy, prawa wyłączności:+48 (42) 638-49-57
Obiekty handlowe: +48 (42) 272-67-18,+48 (42) 272-67-28
Zmiany właścicieli urządzeń: +48 (42) 272-67-17

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Pekao S.A. Nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź

inne - opłata za zajęcie pasa drogowego:

Uchwała nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

Konto dla innych opłat:

84 1240 1037 1111 0011 0911 2788 Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie od 01.01.2022 r.

W tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul.Tuwima 36 (Kancelaria Centrum Usług Wspólnych)
 • listownie
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
 • Stoiska handlowe przy cmentarzach
  Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
  W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji.
  Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
  W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Wydział Zezwoleń ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:
  Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
  Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
  W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.

Wymagane dokumenty

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia w skali 1:500 lub 1:1000
 • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt organizacji ruchu
 • Decyzja lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Harmonogram robót
 • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt organizacji ruchu
 • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej ZDiT
 • Projekt techniczny reklamy
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Projekt techniczny obiektu
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Mapa z zaznaczeniem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe):

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Mapa z zaznaczeniem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Zatwierdzony przez Biuro Inżyniera Miasta projekt organizacji ruchu (tylko w przypadkach gdy zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji np. plany zdjęciowe, stanowiska postojowe tzw. koperty)
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Zarząd Dróg i Transportu zastrzega możliwość wzywania do dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy np. uzgodnień z gwarantem wykonanej nawierzchni drogi w przypadku konieczności jej naruszenia przed upływem okresu gwarancji, uzgodnień z wykonawcą robót drogowych w celu jednoczesnego zrealizowania inwestycji drogowej i niedrogowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • uchwała nr LXVIII/2022/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • zarządzenie Nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (ze zm.)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Centrum Usług Wspólnych, 90-003 Łódź, ul. Tuwima 36.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Zezwoleń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt