Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy @

OPIS SPRAWY

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane w przypadku braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wnioskodawca planuje zmianę zagospodarowania polegającą na:

 • budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych
 • zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga tymczasowa, jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu, trwająca do roku. Z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy może wystąpić każdy (nie trzeba być właścicielem nieruchomości).

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

Nie dotyczy właściciela ani użytkownika wieczystego

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

W czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagane w przypadku braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym wnioskodawca planuje zmianę zagospodarowania polegającą na:
  • budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych
  • zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga tymczasowa, jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu, trwająca do roku.
 • Z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy może wystąpić każdy (nie trzeba być właścicielem nieruchomości).
 • W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 • Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana – na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
 • Mapę zasadniczą (z czerwonymi pieczęciami) i mapę ewidencyjną można pobrać w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi, przy ul. Traugutta 21/23.
 • Mapa ewidencyjna jest nakładką mapy zasadniczej, przedstawiającą jedynie elementy ewidencji gruntów i budynków oraz sieć uzbrojenia terenu.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

90 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki II-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40,
 • Oddział Urbanistyki II- Polesie i Śródmieście +48 (42) 638 52 45
 • Oddział Urbanistyki III- Bałuty +48 (42) 638 57 44
 • Oddział Urbanistyki IV- Widzew +48 (42) 638 44 32
 • Oddział Urbanistyki V- Górna +48 (42) 638 44 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną:wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Decyzja 598,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy są zwolnione z opłat bez względu na rodzaj inwestycji (zwolnienie nie dotyczy opłaty za pełnomocnictwo).

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
druk do pobrania
formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • Mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
  • papierowej
  lub
  • elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych

Uwaga! Mapa powinna obejmować zakres umożliwiający przeprowadzenie analizy urbanistycznej na terenie wyznaczonym w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. 
(zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć kopię dokumentu)

 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawione w formie graficznej- 1 egz. (na kopii mapy pobranej z Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego)
 • Charakterystyka projektowanej inwestycji w formie graficznej - 1 egz. (prosty rysunek ukazujący podstawowe gabaryty projektowanych obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

W trakcie postępowania może być wymagane:

 • W przypadku lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - decyzja o lokalizacji inwestycji w pasie drogowym
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • W przypadku inwestycji, którE znacząco wpływają na istniejący układ komunikacyjny miasta - opinia właściwego zarządcy drogi: Zarządu Dróg i Transportu
 • W przypadku obiektów lub obszarów objętych gminną ewidencją zabytków lub rejestrem zabytków – wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Umowa (promesa lub warunki techniczne) gwarantująca zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalkia Łódź S.A.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt