Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wyrażanie zgody na prowadzenie robót budowlanych na terenach zieleni miejskiej administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

OPIS SPRAWY

Każdy zainteresowany może wnioskować o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenach zieleni miejskiej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Zarządzie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj na informację

czy zgoda zostanie udzielona

KROK 3

Odbierz umowę dzierżawy

KROK 4

Wnieś opłatę za dzierżawę

zgodnie z wystawioną fakturą Vat

KROK 5

Odbierz fakturę

w formie elektronicznej lub papierowej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • faktura może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wydanie opinii na czasowe zajęcie terenów zieleni miejskiej na prowadzenie robót budowlanych przez Wydział Zieleni Publicznej.
 2. Sprawę kończy Wydział Organizacji i Zarządzania podpisaniem umowy dzierżawy z naliczeniem czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
 4. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Informacje uzupełniające

O terminie odbioru umowy dzierżawy i faktury wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Retkińska 41
94-004 Łódź

tel: +48 (42) 628-72-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Zgodnie z wystawioną fakturą Vat za wyliczony czynsz dzierżawny zależny od powierzchni i czasu zajęcia terenu zieleni miejskiej.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Zieleni Miejskiej
   94-004 Łódź, ul. Retkińska 41
 • osobiście:
  • Zarząd Zieleni Miejskiej
   ul. Retkińska 41 - skrzynka podawcza. Uwaga: jedynie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30
 • pocztą elektroniczną: sekretariat@zzm.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie zezwolenia zawierające:
  • dane wnioskodawcy (NIP, REGON, adres, tel. kontaktowy itp.)
  • czas zajęcia (daty)
  • cel zajęcia terenu zieleni
  • powierzchnia terenu wnioskowanego do zajęcia
 • Projekt inwestycji/remontu z mapą do celów projektowych z zaznaczoną lokalizacją terenu wnioskowanego do zajęcia
 • Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku parków zabytkowych
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • zarządzenie Nr 1895/2022Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem oraz udostępniane nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową, oddawane w dzierżawę lub udostępniane na okres nie dłuższy niż trzy lata
 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXIX/752/16z dn. 11.05.2016 r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” i nadania jej statutu (z późn. zm.)
 • zarządzenie Nr 2473/2022Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi (z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840)

Tryb odwoławczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka
Wydział Zieleni Publicznej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt