Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy infrastruktury technicznej @

OPIS SPRAWY

Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Decyzje wydaje się z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie dotyczy ograniczenia w celu budowy urządzeń łączności publicznej). Brak terminu do złożenia wniosku.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy stroną postępowania jest Miasto Łódź. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Ponadto decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzona jest dokumentacja oraz materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wszczęcie postępowania może nastąpić po upływie 2 miesięcy od publicznego ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania.
 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Informacje uzupełniające

W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku. Ewentualny termin składania dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ograniczenie zawierający określenie: podstawy prawnej, nieruchomości (adres, nr działki, powierzchnia działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej), powierzchni ograniczenia,  sposobu zagospodarowania nieruchomości wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy wniosek dotyczy części działki konieczny jest załącznik graficzny wskazujący obszar ograniczenia.
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy ograniczenia w celu budowy urządzeń łączności publicznej)
 • Dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt