Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłaszanie budowy lub przebudowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m².

OPIS SPRAWY

Jeżeli Urząd w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie, to po upływie 21 dni od zgłoszenia można rozpocząć roboty budowlane.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

dotyczy tylko przypadków działania przez pełnomocnika

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie lub decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie korespondencji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wczasie epidemii praktykuje się wysyłanie korespondencji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika,
Informacje uzupełniające
 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (min. 21 dni). Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 • W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
 • W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

21 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Oddział Infrastruktury +48 (42) 638 43 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • e- budownictwo

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.l

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zgłoszenia

druk do pobrania


 • W postaci papierowej - trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej kopię
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Jedynie w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie - Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania ewentualnej decyzji o sprzeciwie.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt