Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

OPIS SPRAWY

Zaświadczenie jest potrzebne do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części albo legalizacji samowolnie przeprowadzonej zmiany sposobu użytkowania.

Zaświadczenie dołącza się do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części albo składa się w nadzorze budowlanym, jeśli prowadzi on postępowanie legalizacyjne.

Zaświadczenie dotyczy obiektu budowlanego położonego na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefony do pracowników:
Pokój 360 +48 (42) 272-63-69
+ 48 (42) 638-54-64

Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektronicznej: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Nazwa opłaty Wysokość opłaty
Za sporządzenie zaświadczenia za każdą działkę ewidencyjną – 17,00 zł
Za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (Biznes.gov.pl)


Wniosek powinien obowiązkowo zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek poprzez wskazanie numeru ewidencyjnego działki i numeru obrębu oraz adresu (nazwy ulicy i numeru porządkowego);
 • określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • własnoręczny podpis osoby występującej z wnioskiem lub osoby upoważnionej
 • Mapa z zaznaczonym obiektem budowlanym objętym wnioskiem, przewidzianym do zmiany sposobu użytkowania
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt