Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń oraz z ich usunięciem z gruntu

OPIS SPRAWY

Starosta w drodze decyzji zobowiązuje do udostępnienia nieruchomości, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Decyzję wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, na okres do 6 miesięcy, może wystąpić podmiot zobowiązany do wykonania czynności jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża zgody.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzona jest dokumentacja oraz materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.
 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę – decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Informacje uzupełniające

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku. Ewentualny termin składania dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie nieruchomości zawierający określenie: podstawy prawnej, nieruchomości (adres, nr działki, powierzchnia działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej), powierzchni udostępnienia, okresu udostępnienia, sposobu zagospodarowania nieruchomości wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy wniosek dotyczy części działki konieczny jest załącznik graficzny wskazujący obszar udostępnienia.

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika
 • Dowody potwierdzające brak zgody właściciela lub użytkownika wieczystego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt