Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zezwolenie na zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego @

OPIS SPRAWY

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej. Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna.
 2. Ograniczenie dotyczące zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a w zakresie urządzania i utrzymywania ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego zgodnie z planem miejscowym. Brak terminu do złożenia wniosku.
 3. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.
  Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy stroną postępowania jest Miasto Łódź.
 4. Po wszczęciu postępowania gromadzona jest dokumentacja oraz materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.
 5. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składac w ciągu całego roku. Ewentualny termin składania dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zezwolenie zawierający określenie: podstawy prawnej, nieruchomości (adres, nr działki, powierzchnia działki, nr obrębu, nr księgi wieczystej), powierzchni ograniczenia,  sposobu zagospodarowania nieruchomości wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy wniosek dotyczy części działki lub budynku konieczny jest załącznik graficzny wskazujący obszar ograniczenia.

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika.
 • Dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt