Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zasady uzgadniania lokalizacji i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu

OPIS SPRAWY

Procedura służy uzgodnieniu lokalizacji i uregulowaniu prawa do dysponowania nieruchomością Miasta lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem dróg będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) na cele budowlane, w związku z planowaną budową, modernizacją lub likwidacją sieci infrastruktury technicznej służącej do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innej podobnej sieci.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na opinię

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania dokumentów pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura służy uzgodnieniu lokalizacji i uregulowaniu prawa do dysponowania nieruchomością Miasta lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem dróg będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu) na cele budowlane, w związku z planowaną budową, modernizacją lub likwidacją sieci infrastruktury technicznej służącej do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innej podobnej sieci.
 2. Prawo może zostać uregulowane na rzecz:
  • przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń lub
  • osoby fizycznej lub osoby prawnej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyłączanej do sieci.
 3. Sprawę można załatwić osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez e-PUAP.
 4. Należy wypełnić właściwy wniosek i złożyć go wraz z załącznikami wskazanymi w odpowiednim formularzu wniosku.
  Rodzaje wniosków:
  • dla przedsiębiorców przesyłowych, którzy nie zawarli porozumienia, októrym mowa w §3 p. 10 Zarządzenia* – formularz A,
  • dla przedsiębiorców przesyłowych, którzy zawarli porozumienie, o którym mowa w §3 p. 10 Zarządzenia* – formularz B,
  • dla osób fizycznych i prawnych, niebędących przedsiębiorcami przesyłowymi – formularz C,
  • dla osób fizycznych i prawnych, budujących infrastrukturę z zamiarem przekazania przedsiębiorcy przesyłowemu* - formularz D.
   * przez Zarządzenie należy rozumieć Zarządzenie nr 1595/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10.07.2019 zmienione zarządzeniem 9209/VIII/21 z dnia 30.12.2021 „Zasady uzgadniania lokalizacji i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa”
 5. W przypadkach wymienionych w punkcie 4 lit. (a) i (c) wnioski podlegają opiniowaniu przez Biuro Inżyniera Miasta, które zasięga także opinii innych komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, właściwych merytorycznie. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosek jest przekazywany do Wydziału Dysponowania Mieniem, który podejmuje dalsze czynności w celu ustanowienia służebności.
 6. W przypadku wymienionym w punkcie 4 lit. (b) wnioski podlegają opiniowaniu przez Biuro Inżyniera Miasta, które zasięga także opinii innych komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, właściwych merytorycznie. W przypadku pozytywnej opinii Biura Inżyniera Miasta, wydaje ono Wnioskodawcy zgodę, w formie pisemnej, na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, jednakże bez prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i bez prawa wejścia w teren. Wnioskodawca w przypadku zamiaru przystąpienia do budowy, w celu uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane i prawa wejścia w teren, występuje do Wydziału Dysponowania Mieniem, z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat lub ustanowienie służebności.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Odpowiednia opinia Biura Inżyniera Miasta jest wydawana wterminie 30 dni.

Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrywane są nie dłużej niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Biuro Inżyniera Miasta
Oddział Koordynacji Infrastruktury i Lokalizacji Sieci
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36
I piętro, pok. 1.14

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17,00 zł


(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Inżyniera Miasta
   Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek - należy wybrać odpowiednio:
formularz A

druk do pobrania


formularz B

druk do pobrania


formularz C

druk do pobrania


formularz D

druk do pobrania


 • Załączniki do wniosku - określone w formularzu, w tym:
  • pełnomocnictwo obejmujące pełen zakres oświadczeń składanych we wniosku (jeśli dotyczy),
  • 4 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych (z naniesionym przebiegiem całej inwestycji), w skali 1:500, zawierającej imię, nazwisko i podpis projektanta, z zaznaczeniem i opisaniem:
   • urządzeń obejmowanych wnioskowaną służebnością
   • obszaru (pasa) wnioskowanej służebności, uwzględniającego strefy ochronne, strefy oddziaływania oraz obszar niezbędny do obsługi urządzeń,
   • granic działek, będących własnością Miasta Łódź, na których zlokalizowana jest wnioskowana infrastruktura,
   • linii rozgraniczających dróg (jeśli dotyczy)
  • Dopuszcza się złożenie mapy do celów lokalizacyjnych, pod warunkiem potwierdzenia przez projektanta (oświadczenie z podpisem na mapie) zgodności treści mapy ze stanem faktycznym.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zarządzenie nr 1595/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10.07.2019 zmienione zarządzeniem 9209/VIII/21 z dnia 30.12.2021 „Zasady uzgadniania lokalizacji i regulowania stanów prawnych urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa”

 • art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

 • art. 92 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

 • art. 4 pkt 9 i 9b', art. 11, art. 13 ust.1, art. 14, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

 • art. 3051 i 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)

 • uchwała Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Inżyniera Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt