Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłaszanie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 @

OPIS SPRAWY

Jest to zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

nie dotyczy budynku jednorodzinnego, tylko z powierzchnią mieszkalną

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online

 • możliwość przesłania wniosku pocztą

 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

 • sprawa wymaga opłaty

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające
 • Jest to zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Zgłoszenie dotyczy budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

brak – do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 63843 86
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektronicznej: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Zgłoszenie budowy

1 zł za każdy m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł

z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Zgłoszenie przebudowy

50% stawek określonych w pkt 1

z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Pełnomocnictwo 17 ,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Z opłat zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zgłoszenia budowy budynku jednorodzinnego do 70 m2
druk do pobrania
formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • W postaci papierowej - trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
druk do pobrania
formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • Oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w sytuacji, gdy nie został ustanowiony kierownik budowy oraz, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
druk do pobrania
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt