Ustanawianie służebności przesyłu/gruntowej o treści służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek.

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.

 3. Po wpłynięciu wniosku wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek o opinie,

 4. Przekazanie informacji wnioskodawcy o podjętych działaniach w sprawie

 5. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego

 6. Po uzyskaniu wszystkich opinii oraz operatu szacunkowego określającego wartość ograniczonego prawa rzeczowego, wystąpienie do Wojewody Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przedmiotowej służebności

 7. Po uzyskaniu zarządzenia Wojewody - informacja do strony o podjętym zarządzeniu i wartości prawa służebności przesyłu

 8. Przygotowanie protokołu uzgodnień

 9. Przekazanie protokołu do podpisania stronie

 10. Przygotowanie do aktu notarialnego

Procedurę kończy podpisanie aktu notarialnego ustanowienia służebności.

Informacje uzupełniające
 • ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa może nastąpić na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować,

 • Osobą uprawnioną może być przedsiębiorca przesyłowy lub działający w jego imieniu inwestor, bądź projektant albo inna osoba fizyczna lub prawna, którego własność stanowią lub będą stanowić urządzenia infrastruktury technicznej wymagające uregulowania prawa do korzystania z nieruchomości;

 • Służebność jest ustanawiana nieodpłatnie wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dla wszystkich innych podmiotów (od. fiz., os. pr., fundacji, stowarzyszeń) służebność ustanawiana jest zawsze odpłatnie (art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami );

Wybór kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa ustanowienia służebności należy do Wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 6 m-cy, w sprawach skomplikowanych do 18 m-cy

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347, 351, 468

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności:

Nr rachunku bankowego:
Pekao S.A. 92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustanowienie służebności powinien zawierać:

 • opis nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona służebność przesyłu, przez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • wskazanie przedsiębiorcy przesyłowego na rzecz którego ma zostać ustanowiona służebność przesyłu;
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, z wyraźnym zaznaczeniem urządzenia, z wkreślonym pasem służebności przesyłu, uwzględniającym strefy ochronne oraz pas gruntu niezbędny do jej obsługi, poświadczoną podpisem osoby uprawnionej;
 • parametry istniejącej infrastruktury (rodzaj, średnica);
 • szerokość pasa służebności przesyłu;
 • całkowitą powierzchnię ograniczonego prawa rzeczowego w m²;
 • możliwie dokładne i wyczerpujące określenie treści planowanej służebności przesyłu;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że istniejąca infrastruktura stanowi jego własność;
 • pisemną zgodę przedsiębiorcy przesyłowego na pokrycie kosztów aktu notarialnego;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • pełnomocnictwa

Wniosek pisany indywidualnie wraz z załącznikami i informacjami jw.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15),

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt