Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi @

OPIS SPRAWY

Do składania deklaracji i ponoszenia opłaty obowiązani są właściciele nieruchomości:

 • zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-J),
 • zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-W),
 • zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DO-W),
 • na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (deklaracja DO-L).

W SKRÓCIE

KROK 1
złóż deklarację

Złóż deklarację

elektronicznie, pocztą, w urzędzie

KROK 2
Wnoś terminowo zadeklarowaną opłatę

Wnoś terminowo zadeklarowaną opłatę

na indywidualny rachunek bankowy, a przed jego otrzymaniem na konto ogólne

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia deklaracji online
 • możliwość przesłania deklaracji pocztą
 • złożenie deklaracji w kancelarii urzędu nie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zawiadomienie/decyzja wysyłana pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowiła także o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jako danina publicznoprawna – wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości i związana jest z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Opłata ta jest wnoszona na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Do składania deklaracji i ponoszenia opłaty są obowiązani właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki te mogą jednocześnie dotyczyć kilku spośród ww. podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  • w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  • w przypadku nieruchomości, która w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości mieszanych) - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub powstały odpady komunalne;
  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
 5. W przypadku:
  • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-J) - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-W) - opłata stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody (a w przypadku braku wodomierza lub braku odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody – do czasu uzyskania odpowiednich danych opłatę ustala się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość),
  • nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DO-W) opłata stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i z części niezamieszkałej, przy czym:
   • opłata dotycząca części, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody (a w przypadku braku wodomierza lub braku odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody – do czasu uzyskania odpowiednich danych opłatę ustala się w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość),
   • opłata dotycząca części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (deklaracja DO-L) - obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty 180,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
 7. Po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość: 1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 8. Deklaracje mogą być podpisywane przez pełnomocnika. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisywaniadeklaracji należy złożyć w Wydziale Finansowym UMŁ (ul. Sienkiewicza 5). Wzory pełnomocnictw określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.
 9. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości może złożyć: 1) bezpośrednio w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub w punktach kancelaryjno-informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi; 2) przesyłając na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104; 3) przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Łodzi utworzoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Deklaracja przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 10. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
 11. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące lub za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
 12. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Po doręczeniu powyższej decyzji złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty, w tym stawki opłaty. Właściciel nieruchomości, wobec którego została wydana powyższa decyzja w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, również w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
 13. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia prezydentowi miasta lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z tych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Właściciel nieruchomości, który wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także właściciel nieruchomości, który wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpadów komunalne – podlega karze grzywny.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 007 (parter)

Telefony:
+48 (42) 272-65-06
+48 (42) 272-65-09
+48 (42) 272-65-15
+48 (42) 272-65-16
+48 (42) 272-65-17
+48 (42) 272-65-19

Wydział Finansowy
Oddział Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 007 (parter)

Telefony:
+48 (42) 272-65-08
+48 (42) 272-65-10
+48 (42) 272-65-11
+48 (42) 272-65-12
+48 (42) 272-65-13
+48 (42) 272-65-14
+48 (42) 272-65-18
+48 (42) 272-65-20
+48 (42) 272-65-21
+48 (42) 272-65-25

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Złożenie deklaracji (wraz z ewentualnymi załącznikami)w kancelarii Urzędu nie wymaga umawiania wizyty.
Rezerwacja wizyty na stronie internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny rachunek bankowy wskazany właścicielowi nieruchomości przez Urząd Miasta Łodzi lub na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pekao S.A. 70 1240 1037 1111 0011 0924 3020

Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jako danina publicznoprawna - nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego UMŁ nie wystawia faktur.

Zadeklarowaną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić za okresy miesięczne do dnia 15 każdego miesiąca z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnieść opłatę ryczałtową do 15 października każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa - złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na odpady komunalne 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5,
  • ul. Krzemieniecka 2B,
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Piotrkowska 104,
  • ul. Piotrkowska 110,
  • al. Politechniki 32,
  • ul. Zachodnia 47
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Nowa deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Obowiązujące:

Od stycznia 2022 r.:

 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (od kwietnia 2024 r.) druk do pobrania
druk do pobrania
 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (od października 2023 r. do marca 2024 r.)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (od kwietnia 2023 r. do września 2023 r.)
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.)
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (od stycznia do marca 2022 r.)

druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • DO-J Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • DO-L Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości
druk do pobrania
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
druk do pobrania

Od lipca do grudnia 2021 r.:

 • DO-W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • DO-J Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • DO-L Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej

druk do pobrania


Archiwalne

Od marca do czerwca 2021 r.:

 • DO 2/2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej

druk do pobrania


Od stycznia do lutego 2021 r.:

 • DO 1/2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej

druk do pobrania


Od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r.:

 • DO 2/2019 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej

druk do pobrania


Od stycznia do listopada 2019 r.:

 • DO - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

druk do pobrania


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
druk do pobrania

Za grudzień 2018 r.:

 • DO - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

druk do pobrania


 • Oświadczenie o fakcie niepowstawania odpadów oraz niezamieszkiwania osób na terenie nieruchomości

druk do pobrania


 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Deklaracje oraz korekty deklaracji od stycznia 2022 r.:

 • uchwała NR LXXVIII/2332/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
 • uchwała Nr LXXVIII/2333/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
 • uchwała NR XLIX/1498/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
 • uchwała NR XLIX/1499/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XVI/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR LI/1568/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2021 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od lipca dogrudnia 2021 r.:

 • uchwałaNRXXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
 • uchwała NRXXXII/1054/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NRXVI/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XLI/1274/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
 • uchwała NR XLIII/1330/21 Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracje oraz korekty deklaracji od marca do czerwca 2021 r.:

 • uchwała NR XXXV/1136/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
 • uchwała NR XXXII/1054/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XVI/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XVI/678/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od stycznia do lutego2021 r.:

 • uchwała NR XVI/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XXXII/1054/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XVI/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XVI/678/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r.:

 • uchwała NR XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XV/644/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XV/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów
 • uchwała NR XV/645/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • uchwała NR XVI/678/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji od stycznia do listopada 2019 r.:

 • uchwała NR I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • uchwała NR I/30/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • uchwała NR XX/450/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Deklaracje oraz korekty deklaracji za grudzień 2018 r.:

 • uchwała NR XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • uchwała NR XX/450/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielowi nieruchomości, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt