Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie zasiłku rodzinnego @

OPIS SPRAWY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie (kwota wolna od podatku):

 • 95,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2
Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3
Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  • Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku rodzinnego, zasiłek będzie wypłacany w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie (kwota wolna od podatku):

 • 95,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Od kiedy przysługuje świadczenie:

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na czas trwania okresu zasiłkowego, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Kryteria przyznania

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole (nie w szkole wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
 • do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje, jeżeli:

 • dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł netto
 • w rodzinie, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia się dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatki przysługują pod warunkiem, że na dane dziecko jest ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na bieżący okres oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast na kolejny okres zasiłkowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Termin złożenia wnioskuTermin rozpatrzenia i wypłata
do 31 sierpnia danego rokuwypłata do 30 listopada tego roku
od dnia 1 września do dnia 31 października danego rokuwypłata do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego rokuwypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowy emp@tia
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Wnioski na bieżący okres zasiłkowy można składać w ciągu całego roku.

Wnioski na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (emp@tia)
 • Załącznik do wniosku
druk do pobrania
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia
 • Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

W przypadku uzyskania dochodu:

 • W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany
 • Po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

W przypadku utraty dochodu:

 • Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu

W przypadku otrzymywania dochodów nieopodatkowanych (np. alimenty, stypendia):

 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny
druk do pobrania

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
druk do pobrania
 • Kopia umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • Kopia umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

W przypadku zasądzonych alimentów:

 • Kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów
 • W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

W przypadku osób zobowiązanych do alimentacji:

 • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób spoza rodziny
 • Przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające wysokość zapłaconych alimentów

W przypadku osób rozwiedzionych lub w separacji:

 • Kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej:

 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach

W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka:

 • Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

W przypadku przysposobienia dziecka:

 • Kopia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego orzekającego o przysposobieniu dziecka

W przypadku opiekuna prawnego dziecka:

 • Zaświadczenie sądu lub orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

W przypadku cudzoziemców:

 • Kopia karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kopia karty pobytu i decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy

W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

druk do pobrania

W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466 )
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Wypłat
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Powiązane procedury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt