Wydawanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny @

OPIS SPRAWY

Posiadanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny ułatwia dostęp do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty.

Karta wydawana jest rodzinom mieszkającym pod wspólnym adresem w Łodzi, w których rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi i w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 r. życia lub do 25 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, listownie, w sali obsługi ŁCKzM (zalecane umówienie wizyty)

KROK 2

Odbierz karty

odbiór w sali obsługi ŁCKzM (zalecane umówienie wizyty)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • zalecane umówienie wizyty
 • możliwość złożenia wniosku online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wnioskodawca (matka, ojciec lub opiekun prawny) zgłasza się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Piotrkowska 110, wejście od al. Schillera) wraz z wymaganymi dokumentami, w tym wnioskiem z podpisami pozostałych pełnoletnich członków rodziny.

Informacje uzupełniające
 • O Łódzką Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny mieszkające pod wspólnym adresem w Łodzi, rozliczające się z podatków w Łodzi i wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub 25, jeśli kontynuują one naukę lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 • Kartę otrzymuje każdy członek rodziny tzn. rodzice lub opiekunowie oraz dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 • Karta wydawana jest na 36 miesięcy lub na okres krótszy, jeżeli w okresie tym jedno lub więcej dzieci przekroczy wiek uprawniający rodzinę lub jej poszczególnych członków o użytkowania Karty lub jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat zakończy naukę w szkole, w której uczyło się w czasie, kiedy złożono wniosek o wydanie karty.

Informacje dostępne także na stronie:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/lodzka-karta-duzej-rodziny/

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

15 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku, duplikat karty wydawany jest w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 110 (sala obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych i odbiór kart - zalecane wcześniejsze umówienie wizyty:

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Wydanie karty

bezpłatnie

Opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zniszczenia lub zagubienia

10 zł

Nr konta bankowego do ww. opłaty:

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 110
   wejście od Pasażu Schillera
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP (na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ: /s551nj3qkq/SkrytkaESP (pismo ogólne plus wniosek jako załącznik))

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia

druk do pobrania


 • W przypadku dzieci, które ukończą 18 rok życia przed końcem roku szkolnego, w którym składany jest wniosek – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły, w której aktualnie się uczą
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
 • W przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego (oryginał do wglądu)

 • W przypadku rodzinnego domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka (oryginał do wglądu)
 • W przypadku opiekuna prawnego – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem (oryginał do wglądu)
 • W przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (oryginał do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LXIV/1356/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Łodzi programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny”

 • zarządzenie Nr 253/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz ustalenia wzoru Łódzkiej Karty Dużej Rodziny

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt