Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny @

OPIS SPRAWY

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, listownie, w sali obsługi ŁCKzM (zalecane umówienie wizyty)

KROK 2

Czekaj

na SMS z informacją o przygotowanych kartach

KROK 3

Odbierz karty

odbiór w sali obsługi ŁCKzM (zalecane umówienie wizyty)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • zalecane umówieniewizyty

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Piotrkowska 110, wejście od al. Schillera) wraz z wymaganymi dokumentami.

Informacje uzupełniające
 • Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

 • Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 • Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 • Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 • Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 • Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

 • Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Karta jest wydawana:

  • rodzice - na całe życie,

  • dzieci - do ukończenia 18 lat,

  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

   • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

   • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

  • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

  • karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do ukończenia 18 r.ż. po osiągnięciu pełnoletności, jeżeli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej oraz kontynuuje naukę przedłużamy Kartę zgodnie z kontynowaniem nauki nie dłużej jednak niż do 25 roku życia

  • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 • Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

 • Strony internetowe informujące o programie:

  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 110(sala obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych i odbiór kart- zalecane wcześniejsze umówienie wizyty:

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie karty bezpłatnie
Opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zniszczenia lub zagubienia 15,00 zł
Opłata za domówienie tradycyjnej formy karty 10,00 zł

Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości
nr rachunku:06 1240 1037 1111 0011 0911 0797

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 110
   wejście od Pasażu Schillera,
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • elektronicznie:
  • Platforma Informacyjno-Usługowo Emp@tia

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

druk do pobrania


formularz elektroniczny (emp@tia)


 • w przypadku rodzica – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

druk do pobrania


 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

druk do pobrania


 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • w przypadku osób powyżej 18 r.ż., przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

druk do pobrania


 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - kserokopia orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli brak takiej informacji w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 • Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

informacja do pobrania


Dokumenty do wglądu w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL:
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku cudzoziemca – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny lub odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: 42 630 72 13, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt