Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Finansowanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy kosztów egzaminów i licencji

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Finansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji oraz dokumenty wymagane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji. Druk wniosku dostępny jest na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określająca w szczególności:
  • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi o wynikach egzaminu lub uzyskaniu licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę – aktualnie to 5 024,48 zł.

Kryteria przyznania

O sfinansowanie kosztów egzaminów i/lub licencji może ubiegać się zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy:
   • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
   • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
   • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
   • będąca żołnierzem rezerwy,
   • pobierająca rentę szkoleniową,
   • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
   • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
   • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków) oraz:
 • Uzasadnienie wyboru danego kierunku egzaminu lub licencji, które stanowi uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej po uzyskaniu określonych kwalifikacji (nie obowiązuje szablon druku)
 • Potwierdzenie z instytucji o terminie i koszcie egzaminu lub wydania licencji

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1409z późn. zm.) - art. 40 ust. 3a
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej