Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Organizacja prac interwencyjnych przez pracodawcę

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych na terenie Miasta Łodzi powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu w okresie prowadzenia naboru.
 3. Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca dołącza:
  • oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • formularz zgłoszenia oferty pracy.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  • wynagrodzenia,
  • nagrody,
  • składki na ubezpieczenia społeczne.
Kryteria przyznania

O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie Urzędu Pracy jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).
Refundacja może być wypłacana:

  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych; wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obowiązującej w ostatnim dniu zatrudniania każdego rozliczeniowego miesiąca) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 51 ust. 1);
  • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej; refundacja nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 51a ust. 2);
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku niewywiązania się z dalszego zatrudnienia osoby skierowanej przez Urząd Pracy lub naruszenia innych warunków umowy, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych wraz z załącznikami:
  Druk wniosku o organizację prac interwencyjnych dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Formularz zgłoszenia oferty pracy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) - art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59 i art. 59a - 59
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej