Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Organizacja stażu przez pracodawcę

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Organizator ubiegający się o zorganizowanie stażu składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu wraz ze wskazanym we wniosku załącznikiem – zgłoszeniem wolnego miejsca stażu. Organizator we wniosku możne podać dane kandydata zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, którego chce przyjąć na staż.
 2. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu:ul. Milionowa 91 - Kancelaria Urzędu, pok. 033 (parter). Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla pracodawców i przedsiębiorców (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 3. Podstawą zorganizowania stażu jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem a starostą, określająca warunki należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Kryteria przyznania

Na staż mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Czas trwania

Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać skierowany bezrobotny powyżej 30 roku życia.
Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.

Stypendium stażowe

Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przy czym okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.
Obecnie wysokość stypendium wynosi 1 310,40 zł (netto).

Obowiązywanie stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim e-ZLA.

Przydatne informacje
 • osoba odbywająca staż zachowuje status osoby bezrobotnej
 • odbywający staż ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie ma prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,
 • po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
 • Urząd na wniosek stażysty lub z Urzędu może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu,
 • Urząd na wniosek organizatora lub z Urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w określonych przypadkach tj.: nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu, naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zorganizowanie stażu wraz z załącznikiem:
  (Druk wniosku o zorganizowanie stażu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi https://lodz.praca.gov.pl/ w terminach naborów wniosków wskazanych w ogłoszeniach o naborach.)
 • Zgłoszenie wolnego miejsca stażu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) – art. 53, art. 79
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1160)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej