Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukuje pracowników na wiele stanowisk lub gdy w urzędzie zarejestrowanych jest wiele osób spełniających wymagania określone w danej ofercie. Dzięki udziałowi w giełdzie pracodawca ma możliwość spotkania się z większą liczbą kandydatów w jednym terminie
  i miejscu, bez konieczności umawiania spotkań z każdym kandydatem z osobna.
 2. W tym celu Pracodawca zgłasza do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi ofertę pracy z zawartą informacją, iż jest zainteresowany organizacją giełdy pracy.
 3. Obecnie przepisy nie określają jednolitego co do formy formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia oferty pracy, określono jednak zakres danych wymaganych jakie oferta musi zawierać aby urząd przyjął ją do realizacji i upowszechnił.
 4. Dla udogodnienia pracodawcy, zgłoszenie oferty pracy celem organizacji giełdy pracy, można dokonać w następujący sposób:
  • e-formularzoferty pracy udostępniony przez ministra właściwego ds. pracy na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD, który po wypełnieniu jest automatycznie przekazywany do wskazanego przez pracodawcę urzędu pracy (należy zaznaczyć pole w pkt. 9.9 -Pracodawca oczekuje organizacji giełdy pracy) – usługa dostępna dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP;
  • osobiście podczas wizyty w urzędzie - wypełnienie formularza oferty pracy w wersji papierowej (druk oferty dostępny w PUP Łódź, ul. Kilińskiego 102/102A, pok. 101);
  • formularz w wersji elektronicznej (plik pdf) udostępniony również na stronie internetowej Urzędu Pracy www.lodz.praca.gov.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin organizacji giełdy pracy jest każdorazowo ustalany bezpośrednio z pracodawcą, dostosowany do jego indywidualnych preferencji i jednocześnie uzależniony od dostępności Sali Spotkań Grupowych (miejsce organizacji giełd pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi), jak również od liczby miejsc pracy, na które pracodawca poszukuje kandydatów.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102A
90-012 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy
  Elektroniczny formularz znajduje się na portalu praca.gov.pl (usługa dostępna dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP).
Szablon dokumentu
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667) – rozdział 2

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej