Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Komunikat

Z uwagi na względy bezpieczeństwa związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w terminie od 16 marca 2020 r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi nie będą udzielane porady osobiście.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby uzyskać poradę należy wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pobierz wniosek

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Urzędu Miasta Łodzi pocztą elektroniczną na adres: pomocprawna@uml.lodz.pl a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie – tel. (42) 638 44 44.


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

 • prawa rodzinnego;
 • prawa pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa karnego:
 • inne

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu wpostępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;
 • sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielanie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 • porady obywatelskie;
 • porady obywatelskie ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w poniższej tematyce poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej, prawa konsumenta, prawa dziecka, prawa pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz inne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje uzupełniające

Kadrę świadczącą bezpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Łodzi

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Łodzi

Umawianie wizyt pod nr tel. +48 (42) 638-44-44

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019 r. poz. 294)

 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz 2492)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (31.03.2020 13:55)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (31.03.2020 13:59)