Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ

 1. Wpływ WNIOSKU OSOBY UPRAWNIONEJ
 2. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich o opinie
 3. Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie
 4. Po uzyskaniu wszystkich opinii, przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przedmiotowej służebności.
 5. Po uzyskaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi informacja do strony o podjętym Zarządzeniu
 6. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego
 7. Przygotowanie protokołu uzgodnień
 8. Przekazanie protokołu do podpisania stronie
 9. Przygotowanie do aktu notarialnego

Informacje uzupełniające

 • Służebność jest ustanawiana nieodpłatnie wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.
 • Dla wszystkich innych podmiotów (od. fiz., os. pr., fundacji, stowarzyszeń) służebność ustanawiana jest zawsze odpłatnie (art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
 • Wybór kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa ustanowienia służebności należy do Wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 6 m-cy, w sprawach skomplikowanych do 18 m-cy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta bankowego 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, Getin Noble Bank Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej - wzór dotyczy Wnioskodawców, którzy są osobami fizycznymi (właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości będący osobą fizyczną)
Szablon dokumentu
który, powinien zawierać:
 • opis nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność gruntowa, przez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • wskazanie nieruchomości władnącej, na rzecz której ma być ustanowiona służebność gruntowa, przez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, z wkreślonym pasem służebności gruntowej
 • szerokość pasa służebności gruntowej;
 • całkowitą powierzchnię ograniczonego prawa rzeczowego w m²;
 • możliwie dokładne i wyczerpujące określenie treści planowanej służebności gruntowej;
 • pisemną zgodę wnioskodawcy na pokrycie kosztów aktu notarialnego;
 • pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459),
 • uchwała Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (01.08.2018 10:05)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (03.02.2020 14:53)