Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU

 1. Wpływ WNIOSKU OSOBY UPRAWNIONEJ
 2. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich o opinie
 3. Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie
 4. Po uzyskaniu wszystkich opinii, przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przedmiotowej służebności.
 5. Po uzyskaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi, iformacja do strony o podjętym Zarządzeniu
 6. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego
 7. Przygotowanie protokołu uzgodnień
 8. Przekazanie protokołu do podpisania stronie
 9. Przygotowanie do aktu notarialnego

Informacje uzupełniające

 • Osobą uprawnioną może być przedsiębiorca przesyłowy lub działający w jego imieniu inwestor, bądź projektant albo inna osoba fizyczna lub prawna, której własność stanowią lub będą stanowić urządzenia infrastruktury technicznej wymagające uregulowania prawa do korzystania z nieruchomości;
 • Służebność jest ustanawiana nieodpłatnie wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa;
 • Dla wszystkich innych podmiotów (od. fiz., os. pr., fundacji, stowarzyszeń) służebność ustanawiana jest zawsze odpłatnie (art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami );
 • Wybór kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa ustanowienia służebności należy do Wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 6 m-cy, w sprawach skomplikowanych do 18 m-cy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta bankowego: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, Getin Noble Bank Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu
Szablon dokumentu
--- Szablon dokumentu
który powinien zawierać:
 • opis nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona służebność przesyłu, przez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • wskazanie przedsiębiorcy przesyłowego, na rzecz którego ma zostać ustanowiona służebność przesyłu;
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, z wyraźnym zaznaczeniem urządzenia, z wkreślonym pasem służebności przesyłu, uwzględniającym strefy ochronne oraz pas gruntu niezbędny do jej obsługi, poświadczoną podpisem osoby uprawnionej;
 • parametry istniejącej infrastruktury (rodzaj, średnica);
 • szerokość pasa służebności przesyłu;
 • całkowitą powierzchnię ograniczonego prawa rzeczowego w m²;
 • możliwie dokładne i wyczerpujące określenie treści planowanej służebności przesyłu;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że istniejąca infrastruktura stanowi jego własność;
 • pisemną zgodę przedsiębiorcy przesyłowego na pokrycie kosztów aktu notarialnego;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459),
 • uchwała Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (01.08.2018 10:24)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (03.02.2020 15:23)