Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany jest właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem od właściciela, lub jeśli wykaże interes prawny. Wypisy z rejestru gruntów wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej sporządzane są niezwłocznie po wniesieniu opłaty w godzinach pracy kasy, bądź po wniesieniu opłaty w banku, po uprzednim zweryfikowaniu stanu prawnego.

 2. Wypisy są wydawane w Sali Obsługi Klienta na parterze budynku w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Informacje uzupełniające

 • Właściciele zamieszkali poza Łodzią mogą otrzymać wypis za pośrednictwem poczty po wypełnieniu stosownego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • Wypis oraz wyrys w postaci elektronicznej można uzyskać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP po złożeniu tą drogą stosownego wniosku i wniesieniu opłaty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w przypadku przesłania dokumentu pocztą termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty sporządzenia wypisu oraz wyrysu i przygotowania wysyłki

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Opłaty

Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntóww postaci dokumentu drukowanego 150 zł
Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 140 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.)

opłata za pełnomocnictwo (za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – (opłaty tej nie wnosi się m. in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 17 zł

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi ul. Wodna 39/41

  nr rachunku: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,

  • wtorek: w godzinach 9.30–16.30

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

   Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą.

 • Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (01.08.2018 13:39)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (20.05.2020 10:19)