Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową o treści służebności przesyłu

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ O TREŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

 1. Wpływ WNIOSKU OSOBY UPRAWNIONEJ
 2. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich
 3. Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie
 4. Po uzyskaniu wszystkich opinii przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przedmiotowej służebności.
 5. Po uzyskaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  • informacja do strony o podjętym Zarządzeniu
 6. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego
 7. Przygotowanie protokołu uzgodnień
 8. Przekazanie protokołu do podpisania stronie
 9. Przygotowanie do aktu notarialnego

Informacje uzupełniające

 • Służebność jest ustanawiana nieodpłatnie wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa;
 • Dla wszystkich innych podmiotów (od. fiz., os. pr., fundacji, stowarzyszeń) służebność ustanawiana jest zawsze odpłatnie (art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 • Wybór kancelarii notarialnej, w której zawierana będzie umowa ustanowienia służebności należy do Wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 6 m-cy, w sprawach skomplikowanych do 18 m-cy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta bankowego 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, Getin Noble Bank Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu - wzór dotyczy Wnioskodawców, którzy są osobami fizycznymi (właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości będący osobą fizyczną)
Szablon dokumentu
który, powinien zawierać:
 • opis nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona służebność, poprzez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • wskazanie nieruchomości władnącej, na rzecz której ma być ustanowiona służebność, poprzez wskazanie adresu, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru działki i numeru księgi wieczystej;
 • mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500, z wyraźnym zaznaczeniem urządzenia, z wkreślonym pasem służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, uwzględniającym strefy ochronne oraz pas gruntu niezbędny do jej obsługi, poświadczoną podpisem osoby uprawnionej;
 • parametry istniejącej infrastruktury (rodzaj, średnica);
 • szerokość pasa służebności;
 • całkowitą powierzchnię ograniczonego prawa rzeczowego w m²;
 • możliwie dokładne i wyczerpujące określenie treści planowanej służebności;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że istniejąca infrastruktura stanowi jego własność;
 • pisemną zgodę na pokrycie kosztów aktu notarialnego;
 • pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2017.459 t.j
 • Uchwała Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (01.08.2018 14:24)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (03.02.2020 15:12)