Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Kierownik komórki organizacyjnej sprawującej nadzór nad miejską jednostką organizacyjną, w której zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku kierownika jednostki występuje z wnioskiem do Prezydenta o wyrażenie zgody na rozpoczęcie Procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika jednostki.

 2. Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich sprawdza kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów.

 3. Wniosek, po zaopiniowaniu przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Oddział Spraw Osobowych zostaje przekazany do decyzji Prezydenta.

 4. W przypadku zgody na rozpoczęcie Procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika jednostki, Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przygotowuje projekt ogłoszenia o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze na to stanowisko.

 5. Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich:

  • przekazuje w formie elektronicznej do Oddziału ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych treść ogłoszenia o naborze podlegającego umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

  • zamieszcza ogłoszenie o naborze w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Piotrkowska 104.

 6. Termin składania dokumentów wynosi minimum 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 7. Kandydaci składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.

 8. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich dokonuje analizy otrzymanych dokumentów pod względem spełniania przez kandydatów wymagań formalnych i dokonuje wstępnej selekcji kandydatów.

 10. W przypadku spełniania wymagań formalnych przez więcej niż 10 kandydatów decyzją Przewodniczącego Komisji może zostać przeprowadzony dodatkowy etap selekcji w formie testów kwalifikacyjnych.

 11. Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich powiadamia kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru o terminach odpowiednio: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 12. W ustalonym terminie Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest:

  • uzyskanie dodatkowych informacji o kandydacie, ocena predyspozycji kandydata do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór;

  • stworzenie kandydatom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy.

 13. Wynikiem przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie przez Komisję nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych.

 14. W przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wyboru kandydata.

 15. Komisja przedstawia Prezydentowi protokół z przeprowadzonego naboru, wnioskując jednocześnie:

  • o zatrudnienie kandydata wybranego w drodze naboru na proponowanych przez Komisję warunkach zatrudnienia;

  • albo o ponowienie naboru;

  • albo o nieponawianie naboru.

 16. W przypadku wyłonienia przez Komisję kandydata do zatrudnienia na stanowisku kierownika jednostki bądź nie wyłonieniu żadnego kandydata niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, upowszechnia się informację o jego wyniku.

 17. Treść informacji o wyniku naboru wymaga zatwierdzenia przez Przewodniczącego Komisji, który następnie poleca jej upowszechnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 18. W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze, Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje wybranego kandydata o tej decyzji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 19. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 20. Prezydent może w każdym czasie odwołać nabór na wolne stanowisko kierownika jednostki bez podania przyczyn.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Odział Rozwoju Zasobów Ludzkich
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 138 a

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.).

 • zarządzenie Nr 6082/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (03.08.2018 12:26)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (05.12.2019 12:41)