Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi i Skarbu Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym winny w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu przedłożyć dowód wpłacenia wadium oraz stosowne dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

 2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu pisemnym winny w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu złożyć pisemną ofertę zawierającą dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu, oraz złożyć w zamkniętej kopercie kopię dowodu wpłacenia wadium.

 3. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłaniany jest nabywca.

 4. Zakończeniem postępowania jest podpisanie protokołu z przetargu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Samodzielne Stanowisko ds. Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o udział w przetargu ustnym zobowiązane są do dostarczenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu:

 • Dowodu wpłacenia wadium
 • Danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego
 • W przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa
 • Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń (dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości)
 • Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem technicznym budynku, ze stanem technicznym lokalu oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń (dot. przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych)
 • Innych dokumentów i oświadczeń określonych warunkami przetargu
Osoby ubiegające się o udział w przetargu pisemnym zobowiązane są w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu do:​
 • Złożenia pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o przetargu
 • Złożenia w zamkniętej kopercie kopii dowodu wpłacenia wadium - w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44