Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Miejska Karta Seniora

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Program "Miejska Karta Seniora" przeznaczony jest dla łódzkich seniorów, którzy dzięki posiadaniu karty mogą korzystać z ulg i preferencji przygotowanych przez partnerów Programu. Senior w rozumieniu niniejszej procedury to osoba fizyczna, która osiągnęła sześćdziesiąty rok życia.

 1. Karta jest wydawana na podstawie wniosku. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulamin wydawania i użytkowania Miejskiej Karty Seniora. Wniosek można złożyć osobiście lub może go złożyć inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia. Za upoważnienie nie jest pobierana opłata.
 2. Składający wniosek (wnioskodawca lub osoba upoważniona) obowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
 3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego złożenia.
 4. Odbioru Karty dokonuje wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Informacje uzupełniające

 • Karta potwierdza uprawnienia osób fizycznych, które osiągnęły sześćdziesiąty rok życia, zamieszkałych lub posiadających na terenie Miasta Łodzi ośrodek interesów życiowych, tj. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ścisłe powiązania osobiste lub ekonomiczne), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Seniorami, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych beneficjentom Projektu.
 • Karta jest imienna i zawiera imię i nazwisko uprawnionego.
 • Karta wydawana jest bezterminowo.
 • Korzystanie z ulg i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i preferencji wskazanych w wykazie dostępnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, a także publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/dla-seniorow/projekty/miejska-karta-seniora/. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.
 • W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty wydawany jest na podstawie złożonego wniosku. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców wWydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

 • W punktach Informacji UMŁ:
  • ul. Zachodnia 47;
  • al. Politechniki 32;
  • ul. Krzemieniecka 2b;
  • ul. Piotrkowska 153;
  • al. Piłsudskiego 100;
 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera)

W przypadku potrzeby wydania duplikatu karty: w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Opłaty

 • Wydanie Karty jest bezpłatne.

  Wydanie drugiego duplikatu Karty w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia

  10 zł

  Nr konta bankowego do ww. opłaty: 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025 – rachunek Urzędu Miasta Łodzi.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie Miejskiej Karty Seniora
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 8062/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz ustalenia wzoru Miejskiej Karty Seniora (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (27.11.2018 10:21)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (10.12.2019 14:15)